ES karogs

Iekšējās drošības fonda politikas mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību Eiropas Savienībā, jo īpaši apkarojot terorismu un radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību un kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus.

Ievērojot iepriekšminēto Iekšējās drošības fonds dod ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:

1. palielināt informācijas apmaiņu starp un ar Savienības tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm un citām attiecīgajām Savienības struktūrām, kā arī ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām;

2. pastiprināt pārrobežu kopīgās operācijas, ko veic Savienības tiesībaizsardzības iestādes un citas kompetentās iestādes, saistībā ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību ar pārrobežu dimensiju;

3. atbalstīt centienus stiprināt spējas saistībā ar noziedzības un terorisma apkarošanu un novēršanu, jo īpaši, pastiprinot sadarbību starp publiskajām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un privātajiem partneriem visās dalībvalstīs.

Vairāk informācijas šeit.