Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Personu privātums Valsts policijai ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai personas dati būtu drošībā. Privātuma politika ir izstrādāta, lai personām būtu saprotams, kā tieši Valsts policija rūpējas par personas datiem un informētu personas par viņu tiesībām attiecībā uz saviem datiem.

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Valsts policija var mainīt privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Valsts policija iesaka personām apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

Privātuma politika

Pārziņa identitāte un kontaktinformācijaVALSTS POLICIJA, reģ.Nr. 90000099040; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026, elektroniskā pasta adrese: pasts@vp.gov.lv .

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts das@vp.gov.lv

Pārziņa datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

 • lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;
 • personu dzīvību, veselības, tiesību un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem aizsardzībai;
 • uzdevumu izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, un īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī juridisku pienākumu izpildei.

 

Vēsturisko faktu fiksēšanai Valsts policija veic foto un video iemūžināšanu dažādu Valsts policijas aktivitāšu laikā, t.sk., dalību dažādos pasākumos. Foto un video albumi ir pieejami VP uzturētajos sociālo tīklu kontos (Youtube, Instagram, Flickr, Facebook).

Gadījumā, ja esat identificējis sevi, kādā no foto vai video materiāliem, bet nevēlaties, lai Jūsu dati tiek arī turpmāk apstrādāti, lūdzu vērsties VP ar iesniegumu par datu dzēšanu. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar VP Sabiedrisko attiecību nodaļu rakstot uz e-pasta adresi: san@vp.gov.lv.

 

Apstrādes tiesiskais pamats:

Uzdevumu izpilde, ko pārzinis veic, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:

datu subjekts, Pārzinis un tā pilnvarotās personas, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

Datu / informācijas glabāšanas termiņi: 

Visa apstrādātā informācija tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai realizētu izvirzītos apstrādes mērķus konkrētajiem procesiem, kā arī saskaņā normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu / informācijas glabāšanas termiņiem.

 

Datu subjekta tiesības: 

 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, kā arī to apstrādes ierobežošanu;
 • Saņemt informāciju, vai Valsts policija apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
 • Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem;
 • Lūgt veikt pārbaudi par datu prettiesisku apstrādi no Valsts policijas nodarbināto puses, t.sk., par, iespējams, nepamatotu datu ieguvi / izplatīšanu no VP nodarbinātajiem pieejamām datu bāzēm (informācijas sistēmām),
 • attiecīgi iesniedzot VP iesniegumu / pieprasījumu, kas noformēts atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (https://www.dvi.gov.lv/lv/ )

 

Valsts policija nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Valsts policija to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, tiek ierakstītas statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai.

Valsts policija nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu. Valsts policija nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

 

Videonovērošanas datu apstrāde:

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - Regula) 13. pantam,  sniedzam informāciju par videonovērošanas procesa veikšanu Valsts policijas ēkās un telpās.

Mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

PārzinisVALSTS POLICIJA, reģ.Nr. 90000099040; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026, elektroniskā pasta adrese: pasts@vp.gov.lv .

Datu aizsardzības specialista kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts das@vp.gov.lv.

Tiesiskais pamats: videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi Valsts policijas telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību, Iestādes iekšējās kārtības ievērošanu. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim - VP vai apmeklētājiem) zādzības, bojāšanu, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

Personas datu kategorijas: Personas, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tai skaitā Valsts policijas personāls un apmeklētāji.

Datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvarotie nodarbinātie; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Regulai. Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūto datu nodošana uz trešo valsti netiek paredzēta.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz 90 dienām. Ja ieraksts satur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju, tas tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma/fakta noskaidrošanai vai līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Pēc iepriekš minēto glabāšanas termiņu beigām novērošanā iegūtos datus dzēš.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Datu drošība: Jūsu dati tiek glabāti, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem VP nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Regulā noteikto konfidencialitātes saglabāšanas principu attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības: 

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst vai ierobežot apstrādi attiecībā uz sevi, vai arī iebilst pret apstrādi. Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums/pieprasījums Valsts policijai kā Pārzinim rakstveida formā:

 • klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
 • vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu,
 • vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv  atbilstoši Iesniegumu likumam.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus (piemēram, fotogrāfiju, ziņas par vietu, datumu un aptuveno laiku, kad Datu subjekts, iespējams, nokļuvis videokameras uztveršanas zonā), ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

Tāpat Datu subjektam par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050pasts@dvi.gov.lvhttps://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi ).

 

 

Videonovērošanas (ar Body kamerām un kamerām VP dienesta automašīnās) datu apstrāde:

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - Regula) 13. pantam,  sniedzam informāciju par videonovērošanas procesa ar pārnēsājamām individuālajām kompaktajām videokamerām (BODY KAMERĀM), ar Valsts policijas dienesta transportlīdzekļos uzstādītajām videokamerām veikšanu Valsts policijā.

Mērķis: likumpārkāpumu (noziedzīgu nodarījumu; administratīvo pārkāpumu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, t.sk. ceļu satiksmes jomā) novēršanai, fiksēšanai un atklāšanai (t.sk., pierādījumu nostiprināšanai), pārziņa un Valsts policijas nodarbināto leģitīmo interešu aizsardzība.

Pārzinis: VALSTS POLICIJA, reģ.Nr. 90000099040; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026, elektroniskā pasta adrese: pasts@vp.gov.lv .

Datu aizsardzības specialista kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts das@vp.gov.lv.

 

Tiesiskais pamats:

Ārējie normatīvie akti:

Regulas 6.panta pirmās daļas (c). (datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu), (e). (datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras), (f). apakšpunkts (datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai) likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" 2.pants (lai:1) novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus; 2) piemērotu un izpildītu kriminālsodus un administratīvos sodus; 3) veiktu citas ar administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu saistītas darbības, tostarp piemērotu procesuālos piespiedu līdzekļus, nodrošinātu to personu uzraudzību, kuras nosacīti atbrīvotas no kriminālatbildības, procesa par noziedzīgi iegūtu mantu, procesa par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem juridiskajām personām, procesa par spēkā esošu nolēmumu jaunu izskatīšanu norisi un to ietvaros pieņemto lēmumu izpildi); Likuma "Par policiju" 3.panta pirmās daļa (Policijas uzdevumi ir: garantēt personu un sabiedrības drošību; novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus); 21.03.2017MK noteikumi Nr.153 "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"; Administratīvās atbildības likuma 38.pants (Ja procesuālo darbību veikšanas laikā izmanto tehniskos līdzekļus, amatpersona datu aizsardzības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par to informē personas, kuras piedalās procesuālajā darbībā), 138.panta pirmā daļa (Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas gaitu amatpersona var fiksēt, izmantojot skaņu ierakstu vai citus tehniskos līdzekļus vai rakstot sēdes protokolu), Kriminālprocesa likuma 9.nodaļa "Pierādīšana un pierādījumi".

 

Leģitīmās intereses:

 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana, VP nodarbināto rīcības atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanas nolūkos (piemēram, lai pārliecinātos par VP nodarbinātā rīcības tiesiskumu, precīzu, godprātīgu un atbildīgu amata/darba pienākumu izpildi un videokameru izmantošanu notikuma vietā);
 • dažāda rakstura konfliktsituāciju, kurās iesaistīti VP nodarbinātie, fiksēšana (Valsts policijas nodarbināto leģitīmo interešu aizsardzības nolūkos – lai pasargātu VP nodarbināto no iespējami nepamatotiem apvainojumiem strīda situācijās);
 • korupcijas prevencija/korupcijas risku mazināšana;
 • dienesta disciplīnas uzlabošana;
 • video ierakstu izmantošana turpmāko sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu plānošanas, uzlabošanas, metodiskā rakstura materiālu izstrādāšanas nolūkos (piemēram, pēc konkrētā pasākumā/notikumā iesaistīto VP nodarbināto vai likumpārkāpēju rīcības izvērtēšanas, izdarot secinājumus un lemjot par nepieciešamajiem uzlabojumiem).

Personas datu kategorijas: Personas, kuras nokļūst individuālās kompaktās videokameras vai VP dienesta transportlīdzeklī iebūvēto/uzstādīto videosistēmu objektīvu uztveršanas zonā, tai skaitā Valsts policijas personāls. Veicot videonovērošanu tiek apstrādāti personas attēls (sejas attēls, ārējais izskats, uzvedība), personas balss.

Datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvarotie nodarbinātie; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Regulai. Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti, tie var tikt nodoti valsts un pašvaldību iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm) normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūto datu nodošana uz trešo valsti netiek paredzēta.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz 30 dienām. Ja ieraksts satur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju, tas tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma/fakta noskaidrošanai vai līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes, dienesta pārbaudes, disciplinārlietas izmeklēšanas pabeigšanai policijas iestādē/galīgā nolēmuma spēkā stāšanas dienai. Pēc iepriekš minēto glabāšanas termiņu beigām videoieraksta gaitā iegūtos datus dzēš.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana.

Datu drošība: Jūsu dati tiek glabāti, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem VP nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Regulā noteikto konfidencialitātes saglabāšanas principu attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības: 

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst vai ierobežot apstrādi attiecībā uz sevi, vai arī iebilst pret apstrādi. Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums/pieprasījums Valsts policijai kā Pārzinim rakstveida formā:

 • klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
 • vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu,
 • vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv  atbilstoši Iesniegumu likumam.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus (piemēram, fotogrāfiju, ziņas par vietu, datumu un aptuveno laiku, kad Datu subjekts, iespējams, nokļuvis videokameras uztveršanas zonā), ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem. Pārzinim ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tas negūst pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā.

Tāpat Datu subjektam par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, pasts@dvi.gov.lvhttps://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi ).