Procesa apraksts

Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (atbilstoši MK noteikumu Nr.211 1.pielikumam) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana (turpmāk - Valsts policijas struktūrvienība).

Minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno šādus dokumentus:

1. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

2. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk - sporta federācija) izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta tās kolektīvā biedra sporta organizācijā (turpmāk - sporta organizācija). Ja fiziskā persona vēlas iegādāties sportam klasificētus A kategorijas šaujamieročus, tā pievieno sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz 12 mēnešus ir reģistrēta sporta organizācijā un tai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā;

3. sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kurā norāda:

3.1. ieroča kategoriju, darbības veidu, kalibru un tā atbilstību šaušanas sporta disciplīnai un tās izvirzītajām prasībām;

3.2. sporta federācijas nosaukumu vai starptautiski izveidotās un oficiāli atzītās ar šaušanas sporta veidu saistītās sporta federācijas nosaukumu, kura atzinusi šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;

3.3. apliecinājumu, ka fiziskā persona regulāri nodarbojas ar šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;

4. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (lai saņemtu mantojumā šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci).

5. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

 

Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādes fiziskā persona nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci.

Kvalifikācijas pārbaudījumu atkārtoti kārto personas, kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (turpmāk — medicīniskās pretindikācijas). Kārtējo veselības pārbaudi jāveic personām, kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora vai šaušanas trenera sertifikātu, veic ik pēc viena līdz pieciem gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.

Ieroča iegādāšanās atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir ieroča nēsāšanas atļauja, glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja, iegādājas tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā no citas personas.

Ja persona vēlas saņemt medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju un glabāšanas atļauju, tad Valsts meža dienestā nokārto eksāmenu un saņem mednieka apliecību. Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu un Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumus Nr.567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”).

 Pirms pirmreizējas garstobra—vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās fiziskā persona Valsts meža dienestā kārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci.

Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai vai nēsāšanai fiziskajai personai savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā ierīko seifu vai metāla skapi (kasti) ieroču un munīcijas glabāšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.210   21.punktam.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.211 231.punktu, personai, iesniedzot iesniegumu, ir jānomaksā arī noteiktā valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu, kā arī par ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, ja vien persona nav atbrīvojama no noteiktās valsts nodevas saskaņā ar 233.punktu.

 

Rekvizīti valsts nodevas samaksai par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu:

Saņēmējs:Valsts kase 
Reģ.Nr.90000050138 
Saņēmēja iestāde: Latvijas Banka
BIC kods: TRELLV22
Saņēmēja konts: LV46TREL1060140913100
Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 09131

 

Iesnieguma izskatīšanas kārtība

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.211 6. punktu Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas:

1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;

3. pārbauda, vai fiziskā persona atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem;

4. pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

5. pārbauda, vai fiziskā persona mednieku eksaminācijas komisijā nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci;

6. pārbauda, vai fiziskā persona atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk - ieroču eksāmens);

7. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

            Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju vai, ja konstatēts, ka fiziskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka uz fizisko personu attiecas ieroča atļauju izsniegšanas aizliegumi, vai ka nav izpildītas ieroča iegādei noteiktās prasības, vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, atsaka izsniegt atļauju.

Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt atļauju.

Fiziskajai personai, kura paredzējusi šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāties ārpus Latvijas, Valsts policijas struktūrvienība vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz:

1. iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk - iepriekšējās piekrišanas dokuments), ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

2. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī.

Lai iegādātos nākamo tāda paša lietojuma veida šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis.

 

Informācija par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījumu

Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma (turpmāk - pārbaudījums) saturu un norises kārtību, kā arī apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu nosaka Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.191 "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.191).

Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmensnotiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klusā iela 12 k-2 (bijusī Klijānu ielā 4), trešdienās  plkst. 13.00. 

Lai  kārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā  pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai, nosūtot  uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv.

 Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālruņa numuru:  67208100 vai 67208212.

 

 

Informācija personām, kurām izsniegtas ieroču glabāšanas/ nēsāšanas atļaujas un ieroču kolekcijas atļauja saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu, kas bija spēkā līdz 2019.gada 10.aprīlim

  Ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas līdz Ieroču aprites likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14. septembrim.

Ieroča nēsāšanas atļauja, kas līdz Ieroču aprites likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz 10 gadiem, ir derīga līdz atļaujā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 14. septembrim.

Personām, kurām pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ir izsniegta ieroča glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja pašaizsardzībai, medībām vai sportam klasificētiem B vai C kategorijas pusautomātiskajiem šaujamieročiem, kas atbilstoši šā likuma prasībām tiek klasificēti kā A kategorijas ieroči, kuri nav paredzēti pašaizsardzībai, medībām vai sportam, ir tiesības attiecīgos šaujamieročus un to magazīnas glabāt, nēsāt, pārvadāt un atsavināt, ievērojot šā likuma un citu likumu prasības.

 

Papildus informācija

Personas, kuras pirms Ieroču aprites likuma spēkā stāšanās dienas iegādājušās un reģistrējušas gāzes pistoles (revolverus) vai iegādājušās signālieročus, kas atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām klasificējami pašaizsardzībai vai kolekcijai, līdz 2023. gada 14. septembrim reģistrē tos Valsts policijā, uzrādot attiecīgos ieročus un iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savus personas datus un informāciju par attiecīgo ieroci (veidu, marku, modeli, marķējumu), un saņem ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības, vai pārreģistrē to citai personai, kurai ir attiecīgā ieroča atļauja, vai realizē ar Latvijas Republikas ieroču komersanta starpniecību, vai nodod Valsts policijai. 

Personas, kuru īpašumā ir šaujamieroči, kas izgatavoti līdz 1899. gadam, paredzēti unitārās munīcijas izšaušanai un atbilstoši šajā likumā minētajām prasībām klasificējami kolekcijai, līdz 2019. gada 31. decembrim reģistrē tos Valsts policijā, uzrādot šaujamieroci un iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savus personas datus un informāciju par attiecīgo šaujamieroci (veidu, marku, modeli, marķējumu), un saņem ieroču kolekcijas atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības, vai pārreģistrē tos citai personai, kurai ir ieroču kolekcijas atļauja, vai nodod Valsts policijai vai Latvijas Kara muzejam.

Valsts policijas izsniegtās izziņas, ka ieroči dezaktivēti, ir derīgas dezaktivētu ieroču glabāšanai un nēsāšanai, dezaktivēta šaujamieroča pārvadāšanai Latvijas teritorijā, kā arī dezaktivēta lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai un pārvadāšanai. Dezaktivētus šaujamieročus, attiecībā uz kuriem ir Valsts policijas izsniegtas izziņas par to dezaktivēšanu, var izvest no Latvijas, ievest tajā, iegādāties vai realizēt atbilstoši šā likuma prasībām, ja ir saņemts regulā 2015/2403 noteiktais dezaktivēšanas apliecinājums.