Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vēršam uzmanību, ka Valsts policija sniedz maksas pakalpojumu, organizējot sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanu privātpersonas organizētos publiskos pasākumos, ar šādiem nosacījumiem: 

 • 14 dienas pirms pasākuma tiek iesniegts iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumu;
 • Iesniegumā nepieciešams norādīt: 
  • publiska pasākuma organizatora kontaktinformāciju;
  • publiska pasākuma norises vietu, datumu, laiku;
  • publiska pasākuma veidu un mērķi;
  • publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
  • iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kartībai un drošībai;
  • par sabiedrisko kartību un drošību atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pastu;
  • publiska pasākuma kontaktpersonu, ar kuru var sazināties par finanšu jautājumiem;
  • citus faktorus, kas var negatavi ietekmēt publiska pasākuma netraucētu un drošu norisi bez Valsts policijas klātbūtnes. 
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pirms pasākuma tiek veikta priekšapmaksa par pakalpojumu.

 

Valsts policijas sniegtos maksas pakalpojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 903

Nr.
p. k.
Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Valsts policijas darbinieka – kārtības uzturētāja – iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona stunda 18,44 3,87 22,31
2.

Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

  20,31 4,27 24,58
3. Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona stunda 18,44 3,87 22,31
4. Valsts policijas transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1., 2., 3. un 7. punktā minēto uzdevumu veikšanā
4.1. vieglais automobilis stunda 16,03 3,37 19,4
4.2. motocikls stunda 8,39 1,76 10,15
4.3. ūdens transportlīdzeklis stunda 63,3 13,29 76,59
5. Valsts policijas dienesta suņa izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā stunda 2,74 0,58 3,32
6. Valsts policijas dienesta zirga izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā stunda 2,85 0,6 3,45
7. Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai stunda 97,64 20,5 118,14
8. Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1
8.1. par maršruta kilometru kilometrs 0,52 0,11 0,63
8.2. par maršrutā pavadīto stundu stunda 18,44 3,87 22,31
9. Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana stunda 0,74 0,15 0,89
10. Kopēšana
10.1. melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, vienpusēja viena kopija 1,52 0,32 1,84
10.2. melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, divpusēja viena kopija 3,02 0,63 3,65
10.3. melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A3 formāta, vienpusēja viena kopija 3,07 0,64 3,71
10.4. ieraksts matricā viena matrica 15,02 3,15 18,17
11. Auksto ieroču ekspertīze2 stunda 49,62 0 49,62
12. Ballistiskā ekspertīze2 stunda 95,7 0 95,7
13. Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2 viena vienība 41,86 0 41,86
14. Daktiloskopiskā ekspertīze stunda 56,63 11,89 68,52
15. DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3 viens DNS profils 283,94 59,63 343,57
16. Dokumentu tehniskā ekspertīze stunda 65,77 13,81 79,58
17. Eksperta amata kandidāta apmācība stunda 5,93 1,25 7,18
18. Skaņu ierakstu ekspertīze2 stunda 96,77 0 96,77
19. Grāmatvedības ekspertīze2 stunda 77,24 0 77,24
20. Habitoloģiskā ekspertīze2 stunda 48,44 0 48,44
21. Informācijas tehnoloģiju ekspertīze2 stunda 74,99 0 74,99
22. Klasiskā paternitātes/maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi trīs DNS profili 336,34 70,63 406,97
23. Pirotehnikas izstrādājumu klasificēšana2 viena vienība 95,8 0 95,8
24. Rokrakstu ekspertīze stunda 65,68 13,79 79,47
25. Sprādzientehniskā ekspertīze2 stunda 95,6 0 95,6
26. Trasoloģiskā ekspertīze2 stunda 61,01 0 61,01
27. Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2 stunda 59,45 0 59,45
28. DNS profilu salīdzināšana divu DNS profilu salīdzināšana 80,19 16,84 97,03

 
1 Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).Piezīmes.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV67TREL2140091031000

Iesniegumu par pakalpojumu var iesniegt elektroniski vai personīgi:

No 1. punkta līdz 7. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvalde: e-pasts pasakumi@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.4;

No 8.punkta līdz 8.2. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvalde: e-pasts sdp@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B; 

No 9.punkta līdz 28. punktam atbildīga ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde: e-pasts kp@vp.gov.lv, adrese: Rīga Bruņinieku iela 72b.

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma3. panta astoto daļu.

3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildu DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22. punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15. punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.