Informācija par Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījumu

Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma (turpmāk - pārbaudījums) saturu un norises kārtību, kā arī apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu nosaka Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.191 "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.191).

Lai  kārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā  pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai, nosūtot  uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv.

Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālruņa numuru:  6720822767208212 .

Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Ieroču un munīcijas kvalifikācijas pārbaudījuma tests

 
Pārbaudījums notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klusā iela 12 k-2 - trešdienās no plkst. 9:00 līdz 16.00 (pēc iepriekšējā pieraksta).


 

MK noteikumu Nr.191 4.punkts nosaka, ka lai kārtotu pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai.


Pieteikumā norādīt šādas ziņas:

  • vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

  • kontaktinformāciju turpmākai saziņai – pasta adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;

  • vēlamo pārbaudījuma kārtošanas datumu.


Pieteikumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv vai izmantojot AS "Latvijas Pasts" pakalpojumus, sūtot Valsts policijai Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014. Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruņa numuru 67208212, 67208227.

Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši pieteikumā norādītajam turpmākās saziņas veidam informēs personu par noteikto pārbaudījuma kārtošanas laiku.

Līdz noteiktajai pārbaudījuma kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā valsts nodeva šādā apmērā - 65,00 euro (par pārbaudījuma kārtošanu).

 

Maksājuma rekvizīti ir pieejami šeit!

Vēršam uzmanību, ka persona, kura Valsts policijas noteiktajā pārbaudījuma kārtošanas laikā uz pārbaudījumu ierasties nevarēs, varēs lūgt noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku. Šādā gadījumā valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu atkārtoti nebūs jāmaksā. Citu pārbaudījuma kārtošanas laiku, atkārtoti, nemaksājot valsts nodevu par pārbaudījuma kārtošanu, persona varēs lūgt noteikt tikai vienu reizi.

 Ja persona Valsts policijas noteiktajā pārbaudījuma kārtošanas laikā neierodas uz pārbaudījumu un nav lūgusi noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku, tā var atkārtoti iesniegt pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai. MK noteikumu Nr.191 12.punkts paredz, ka šādā gadījumā valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu maksājama atkārtoti.
Savukārt, persona, kura nav nokārtojusi pārbaudījumu, to var kārtot atkārtoti, turklāt vairākas reizes, ikreiz iesniedzot pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai un samaksājot valsts nodevu par pārbaudījuma kārtošanu.

Valsts policija informē, ka no 2021.gada 1.janvāra kvalifikācijas pārbaudījumu fiziskās personas kārtos datorizēti, atbildot uz testa jautājumiem. Pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes (laiku fiksēs dators). Pārbaudījums ir nokārtots, ja persona ir pieļāvusi ne vairāk par četrām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem.