Latvijas – Lietuvas programma

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Latvijai un Lietuvai piemīt teritoriālais potenciāls un priekšrocības kopīgai pierobežu reģionu attīstībai. Abām valstīm ir kopīgi dabas resursi, zemas saimnieciskās darbības izmaksas dažādās nozarēs, līdzīga kultūra un sociālekonomiskās tradīcijas. Tāpat arī gan Latvijai, gan Lietuvai ir vienāda pieeja Eiropas Savienības tirgum, izmantojot jūras, sauszemes un gaisa transporta iespējas. Caur īstenotajiem programmas projektiem abu valstu sadarbība tiek pastāvīgi attīstīta jaunā līmenī.

Pārrobežu sadarbība palīdz novērst kaimiņvalstu pierobežu reģionu kopīgās problēmas un izmantot neapgūto izaugsmes potenciālu, lai vienmērīgi attīstītu Eiropas Savienības teritoriju. Viens no pārrobežu sadarbības atbalsta instrumentiem ir pārrobežu sadarbības programmas ar kopīgi īstenotiem projektiem.

PROGRAMMĀ IR NOTEIKTI ČETRI MĒRĶI:

1. Vides saglabāšana un aizsardzība, resursu efektīvas izmantošanas veicināšana;

2. Stabilu un kvalitatīvu darbavietu izveides veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana;

3. Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju;

4. Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana. 

Vairāk informācijas: www.latlit.eu

LLI-269 “SCAPE” “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju”

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu, valsts un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Liet
Skatīt vairāk

LLI-451 SCAPE II "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju"

Projekta LLI - 451 "SCAPE II" “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, i
Skatīt vairāk

Latvijas-Lietuvas programmas projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/ “SYNERGY FOR SECURITY”

Veicināt tiesisko un administratīvo sadarbību pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošanai, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas teritorijās.
Skatīt vairāk