Interreg2

Tiek īstenots projekts “Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās”

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Lietuvas policijas Kriminālistikas centru no 2018.gada 25.aprīļa līdz 2020.gada 24.aprīlim īsteno Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu Nr. LLI-288 "Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās".

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Projekta mērķis ir palielināt Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitāti, veicinot starp robežu sadarbību noziedzības apkarošanas jomā, tostarp bīstamu personu aizturēšana, aizliegto vielu, materiālo pierādījumu un pazudušu cilvēku meklēšana.

Projekta ietvaros plānots iegādāties dienesta suņus un speciālizētos transportlīdzekļus patrulēšanai ar iebūvētiem būriem suņu transportēšanai, lai nodrošinātu operatīvu kinologu pieejamību visā Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijā. Turklāt ir plānots iegādāties speciālizēto aprīkojumu dinesta suņiem un kinologiem, kā arī uzlabot Lietuvas un Latvijas kinologu apmācības centru tehnisko kapacitāti un iegādāties speciālizēto transportlīdzekļi ar iebūvētiem būriem suņu transportēšanai apmācības procesu nodrošināšanai.

Projekta ietvaros ir plānots īstenot pieredzes apmaiņas vizītes labākās prakses pārņemšanai, kā arī tiks organizēti četri kopīgie apmācības kursi Lietuvas un Latvijas kinologiem, pieaicinot ārvalstu ekspertus, lai nodrošinātu kinologu kompetenču un prasmju attīstību darbā ar dienesta suņiem.

Turklāt projekta partneri izstrādās kopīgu policijas kinologu mācības stratēģiju un pamatnostādņu projektu (tostarp rīcības plānu) pārrobežu sadarbībai kinoloģijas jomā.

Projekta kopējais finansējums ir 573 804 EUR, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 487 733 EUR apmērā, Lietuvas policijas Kriminālistikas centra nacionālais līdzfinansējums 39 854 EUR apmērā un Valsts policija nacionālais līdzfinansējums 46 217 EUR apmērā.

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas oficiālā tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne: www.europa.eu

 

 

Latvijas un Lietuvas kinologi gūst jaunas zināšanas patruļas un narkotisko vielu meklēšanas suņu apmācībā

Šajā rudenī, no 30. septembra līdz 4. oktobrim un no 25. līdz 29. novembrim, Latvijas un Lietuvas INTERREG sadarbības projekta ietvaros norisinājās apmācības kursi kinologiem un viņu suņiem. To laikā tika veiktas gan teorētiskās, gan praktiskās mācības, uzsvaru liekot uz patruļas suņu apmācību un narkotisko vielu meklēšanas suņu apmācību. Kursu laikā tika apskatītas tādas tēmas, kā suņa uzvedības tipi, suņa personība un apmācības veidi. Tāpat tika pārrunātas tādas jomas, kā pēdu meklēšana, priekšmetu meklēšana, pazudušu personu meklēšana, vielu uzrādīšana, smaržu noteikumi, meklēšanas taktika, suņa apbalvošana, stress un tā veidošanās suņos – stresa klasifikācija, stresa iekšējie un ārējie faktori. Kā arī tika apskatīti jautājumi par suņa motivāciju un atlases principiem darbam policijā.

Praktiskajās nodarbībās ar patruļas suņiem strādāja pie cilvēka atstātās smaržas pēdu meklēšanas un pēdu dzīšanas, lietisko pierādījumu meklēšanas un uzrādīšanas. Savukārt narkotisko vielu meklēšanas nodarbībās uzdevumi bija saistīti ar vielu meklēšanu, uzrādīšanu, meklēšanas taktiku, kā arī kinologa un suņa savstarpējo sadarbību. Latvijas un Lietuvas sadarbības projekta laikā ir un tiks īstenotas dažādas kopīgas gan praktiskās, gan teorētiskās apmācības un pieredzes apmaiņa. Apmācību kursiem ir piesaistīti ārvalstu speciālisti, lai iegūtu jaunas zināšanas, kuras varēs pielietot kinologu darbā. Šoreiz šos kursus vadīt bija pieaicināts ārvalstu eksperts Antti Tikkanen no Somijas.

Projekta LLI-288 “Latvijas un Lietuvas Valsts policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās” mērķis ir palielināt Latvijas un Lietuvas policiju sadarbību, lai mazinātu noziedzību, kopīgiem spēkiem aizturētu sabiedrībai bīstamas personas, atrastu pazudušus cilvēkus, kā arī aizliegtās vielas, kuras nereti tiek ievestas gan Lietuvā, gan Latvijā, izmantojot valstis kā tranzīta zonas. Projekta vadošais partneris ir Valsts policija un sadarbības partneris – Lietuvas policijas Kriminālistikas centrs. Projekta īstenošanas teritorijas ir Zemgale, Latgale, Kurzeme, kā arī Kauņas, Klaipēdas, Telšiai, Utenas, Šauļu un Panevēžas reģioni

 

Projekta “Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” atklāšanas sanāksme un preses konference

2018.gada 14. jūnijā Jelgavā Valsts policijas pārstāvji kopā ar kolēģiem no Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta un Lietuvas policijas Kriminālistikas centra preses konferences laikā prezentēja projektu Nr. LLI-288 «Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās», ka arī 14.-15.jūnijā norisinājas projekta atklāšanas sanāksme. Preses konferences un atklāšanas sanāksmes laikā tika prezentēti projekta galvenie mērķi, uzdevumi, aktivitātes, ka arī tika sniegta informācija par Latvijas un Lietuvas policiju kinoloģijas jomu, izvērtējot esošo situāciju un izaicinājumus.

attēls

Preses konferences laikā Valsts policijas priekšnieka vietniece, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece Renāte Fila-Roķe pastāstīja, ka projekta mērķis ir palielināt Latvijas un Lietuvas policiju sadarbību, lai mazinātu noziedzību, kopīgiem spēkiem aizturētu sabiedrībai bīstamas personas, atrastu pazudušus cilvēkus, kā arī aizliegtās vielas, kuras nereti tiek ievestas gan Lietuvā, gan Latvijā, izmantojot valstis kā tranzīta zonas.

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta priekšnieka vietnieks Rimantas Bobinas atzīmēja, ka gan Lietuvā, gan Latvijā ir līdzīgas noziedzības tendences un projekta kopējā īstenošana stiprinās abu valstu policiju sadarbību kinoloģijas jomā un pozitīvi ietekmēs drošību Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.

Lietuvas policijas Kriminālistikas centra priekšnieks Darius Žvironas atzina, ka Latvija un Lietuva ir ļoti tuvas valstis, tādēļ tas ir tikai pašsaprotami, ka ir izveidojies kopīgs projekts un cer, ka tā rezultāti būs ļoti labi un ilgtspējīgi.

Projekta vadītāja un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas priekšniece Gunda Šabanova informēja, ka projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas kopīgas gan praktiskās, gan teorētiskās apmācības un pieredzes apmaiņa. Ir ieplānota ārvalstu speciālistu piesaiste, lai īstenotu kopīgās kinologu apmācības un iegūtu jaunas zināšanas, kuras turpmāk pielietos kinologu darbā. Tāpat tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums gan dienesta suņiem, gan kinologiem, un speciāli aprīkoti transportlīdzekļi patrulēšanai un mikroautobusi kinologu apmācības procesu nodrošināšanai.

Kopskaitā ir plānots iegādāties 10 suņus, 6 – Valsts policijai un 4 – Lietuvas policijas Kriminālistikās Zinātnes centram. 6 speciāli aprīkoti transportlīdzekļi patrulēšanai, 3 - Valsts policijai un 3 – Lietuvas Kriminālistikās Zinātnes centram, ka arī 2 mikroautobusus, 1 – Valsts policijas koledžai un 1 – Lietuvas Kriminālistikās Zinātnes centram.

Projekta vadošais partneris ir Valsts policija un sadarbības partneris - Lietuvas policijas Kriminālistikas centrs. Projekta īstenošanas teritorijas ir Zemgale, Latgale, Kurzeme, kā arī Kauņas, Klaipēdas, Telšiai, Utenas, Šauļu un Panevēžas reģioni.

Projekta kopējais budžets ir 573 804 eiro, no tiem 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Valsts policija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore:

Valsts policijas

Galvenās administratīvās pārvaldes Projektu nodaļas vecākā speciāliste

Jeļizaveta Šibatovska

Tālr.: +371 67829536

E-pasts: jelizaveta.sibatovska@vp.gov.lv

 

Projekta vadītāja:

Valsts policijas

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas priekšniece

Gunda Šabanova

Tālr.: +371 67429955

E-pasts: gunda.sabanova@riga.vp.gov.lv