Speciālās atļaujas (licences), kā arī detektīva sertifikātus, pirotehniķa sertifikātus, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātus un spridzinātāja sertifikātus izsniedz un apsardzes pakalpojumu apsardzes darbības reģistrā reģistrē Valsts policijas licencēšanas komisija.

Iesniegumus licenču, sertifikātu saņemšanai vai apsardzes pakalpojumu reģistrēšanai apsardzes darbības reģistrā var nosūtīt pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014), elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu pasts@vp.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi vai iesniedzot personīgi Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas iela 10B, Rīga, 446.kabinets) noteiktajos pieņemšanas laikos (otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00 un no plkst. 14.00 – 16.00).

Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 

Rekvizīti valsts nodevas samaksai licences saņemšanai vai apsardzes pakalpojumu reģistrēšanai apsardzes darbības reģistrā:

Saņēmējs: Valsts kase 
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22 
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai apsardzes pakalpojumu reģistrāciju apsardzes darbības reģistrā.

 

Rekvizīti valsts nodevas samaksai detektīva, pirotehniķa, 
spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22  
Konta nr. LV15TREL1060140922000
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par sertifikāta izsniegšanu.

 

 

1. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šāda speciālās atļaujas (licences):

 • licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri), D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties, glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt un realizēt, izvest uz trešo valsti un ievest no trešās valsts licencē norādītos ieročus, to sastāvdaļas, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri);
 • licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties un glabāt ieroču remontam nepieciešamās sastāvdaļas, remontēt un remonta laikā glabāt licencē norādītos ieročus;
 • licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai. Šī licence dod tiesības izgatavot licencē norādītos ieročus, to sastāvdaļas, munīciju un tās sastāvdaļas (izņemot šaujampulveri), kā arī tos glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt un izvest uz trešo valsti, veikt izgatavoto ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) kvalitātes pārbaudes (testus) un izgatavoto ieroču remontu;
 • licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem). Šī licence dod tiesības iegādāties A kategorijas automātiskos šaujamieročus, B un C kategorijas ieročus dezaktivēšanai vai pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem), iegādāties D kategorijas ieročus dezaktivēšanai, dezaktivēt ieročus, pārveidot šaujamieročus par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem), kā arī minētos ieročus glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt un realizēt;
 • licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai. Šī licence dod tiesības iegādāties, glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt, izvest uz trešo valsti un ievest no trešās valsts licencē norādītos ieročus, tiem paredzēto munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī remontēt E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus un F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus;
 • licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai. Šī licence dod tiesības izgatavot licencē norādītos ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī tos glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt, izvest uz trešo valsti, veikt izgatavoto ieroču un speciālo līdzekļu kvalitātes pārbaudes (testus) un remontu;
 • licenci ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri).

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Ieroču aprites likums
 • Ministru kabineta 2019.gada 7.maija noteikumi Nr.188 „Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”

 

Iesnieguma paraugs :

 

 

 

 

2. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un pirotehniķa sertifikāti

 1. Speciālās atļaujas (licences)

 

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas speciālās atļaujas (licences):

 • speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai;
 • speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
 • speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecībai;
 • speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai;

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”
 • Ministru kabineta 22.03.2011. noteikumi Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”
 • Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumi Nr.986 „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības”

 

Iesnieguma paraugi speciālās atļaujas (licences) saņemšanai:  MK noteikumu Nr.502 2.pielikums

 

 • Pirotehniķa sertifikāts

Galvenie normatīvie akti:

 • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
 • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.45 „Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

 

Iesnieguma paraugs pirotehniķa sertifikāta saņemšanai: MK noteikumu Nr.45 2.pielikums

 


3. Speciālās atļaujas (licences) spridzināšanas darbu veikšanai un citai komercdarbībai, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāti un spridzinātāja sertifikāti


3.1. Speciālās atļaujas (licences)

 

Valsts policijas licencēšanas komisija izsniedz šādas speciālās atļaujas (licences):

 • speciālo atļauju (licenci) spridzināšanas darbu veikšanai;
 • speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai;
 • speciālo atļauju (licenci) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai.

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000 „Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.12 „Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā”
 • Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.25 Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.11 „Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām”
 • Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.804 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm”

 

Iesnieguma paraugs MK noteikumu Nr.1000 2.pielikums

 

3.2. Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts un spridzinātāja sertifikāts

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums
 • Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

 

Iesnieguma paraugi

Iesniegums spridzinātāja sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.907 2.pielikums)

Iesniegums spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.907 4.pielikums)

 

4. Apsardzes pakalpojumu reģistrācija apsardzes darbības reģistrā

Galvenie normatīvie akti:

 • Apsardzes darbības likums 

 • Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram”

 • Ministru kabineta 03.02.2015. noteikumi Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”

 

Iesnieguma paraugs apsardzes pakalpojuma reģistrācijai Apsardzes darbības reģistrā.


 

Saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” 76.punktu apsardzes komersants reizi gadā līdz 31. decembrim maksā ikgadējo valsts nodevu par apsardzes komersanta veiktās apsardzes darbības kontroli šādā apmērā:

- par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrāciju – 100 euro;

- par fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 200 euro;

- par inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 300 euro;

- par tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 500 euro.

 

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģ.Nr.90000050138

Saņēmēja BIC: TRELLV22

Konta nr. LV96TREL1060140921900

Maksājuma mērķis: ikgadējā valsts nodeva par apsardzes darbības kontroli (obligāti jānorāda apsardzes komersanta nosaukumu un gadu par kuru tiek maksāts)

 

 

 

5. Speciālās atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai

 

Galvenie normatīvie akti:

 • Detektīvdarbības likums
 • Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.633 „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”

 

Iesnieguma paraugi

Iesniegums detektīvdarbības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (MK noteikumu Nr.633 2.pielikums)

Iesniegums detektīva sertifikāta saņemšanai (MK noteikumu Nr.633 4.pielikums)

 

6. Iekšējās drošības dienestu reģistrācija

Iekšējās drošības dienestu reģistrē valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši organizācijas atrašanas vietai.

Galvenie normatīvie akti:

 • Apsardzes darbības likums

 • Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram”

Iesnieguma paraugs apsardzes pakalpojuma reģistrācijai Apsardzes darbības reģistrā (MK noteikumu Nr369 2. vai 3. pielikums)

Rekvizīti valsts nodevas samaksai Iekšējās drošības dienesta reģistrācijai apsardzes darbības reģistrā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.nr.: 90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr.: LV61TREL1060140913800

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju apsardzes darbības reģistrā.


 

Saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” 77.punktu Iekšējās drošības dienests reizi gadā līdz 31. decembrim maksā ikgadējo valsts nodevu par iekšējās drošības dienesta veiktās apsardzes darbības kontroli 50 euro apmērā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.nr.: 90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr.: LV61TREL1060140913800

Maksājuma mērķis: valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta veiktās apsardzes darbības kontroli (obligāti jānorāda apsardzes komersanta nosaukumu un gadu par kuru tiek maksāts).

 

Valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta apliecības izsniegšanu – 500 euro;

par iekšējās drošības dienesta apliecības dublikata izsniegšanu – 13,80 euro;

par iekšējās drošības dienesta atkārtotas apliecības izsniegšanu – 71,97 euro.