Apsardzes darbinieku tiesiskās darbības regulējumu nosaka "Apsardzes darbības likums"

Uz likuma pamata izdotie Ministru Kabineta noteikumi "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība" 

 

Pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Iesniegums apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšanai

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi I variants (160 st. izglītības programmai)

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi II variants (84 st. izglītības programmai)

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests 

 


Ievērībai!

INFORMĀCIJU par dokumentu iesniegšanu apsardzes sertifikāta saņemšanai, personas reģistrēšanu Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumam, šī pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67208226, 67208338, vai rakstot uz e-pasta adresi: eksameni@vp.gov.lv

 

Apsardzes sertifikātu izsniegšana, iesniegumu un citu dokumentu pieņemšana

Apsardzes sertifikātu izsniegšana, iesniegumu apsardzes sertifikātu saņemšanai un apmeklētāju pieņemšana sertificēšanas jomā, notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12, korpuss 2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 – 14.30.

Iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai var iesniegt pa pastu nosūtot Valsts policijai Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014 vai elektroniska dokumenta veidā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pasta adresi: eksameni@vp.gov.lv.


 

REKVIZĪTI valsts nodevas apmaksai:

Saņēmējs: VALSTS KASE 
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000 
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22

Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630

Maksājuma mērķis – apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana/apsardzes sertifikāta saņemšana/ apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana/apsardzes sertifikāta dublikāta/atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana. Ja maksājumu veic cita persona maksājuma mērķi ir jānorāda personas dati (vārds, uzvārds un personas kods), par kuru tiek veikts maksājums.

 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma (tekstā - pārbaudījums) kārtošana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12, korpuss 2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00 (pēc iepriekšējā pieraksta).

Pārbaudījuma kārtošanai personai ir jāiesniedz Valsts policijā pieteikums Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.380 “Apsardzes sertifikāta izsniegšanas kārtība” (tekstā – MK noteikumi Nr. 380) 2.pielikumam. Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi Klusā ielā 12, korpuss 2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 – 14.30, nosūtīt pa pastu uz adresi Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014 vai elektroniski nosūtot uz e- pasta adrese: eksameni@vp.gov.lv.

Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.

 

Apsardzes sertifikāta saņemšana

Apsardzes sertifikāta saņemšanai personai, kura sekmīgi ir nokārtojusi Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai persona, kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs", ir jāiesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai, atbilstoši MK noteikumu Nr.380 3.pielikumam.

Iesniegumam ir jāpievieno MK noteikumu 380 24.punktā noteiktos dokumentus:

  1. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei);

  2. psihiatra un narkologa izsniegta derīga atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk par 90 dienām (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);

  3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu 12 stundu apjomā ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes dokumenta un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

  4. izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina MK noteikumu 380 2. punktā minētās izglītības ieguvi vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā.

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas. 

 

Atkārtota apsardzes sertifikāta vai apsardzes sertifikāta dublikāta saņemšana

Atkārtota apsardzes sertifikāta ( ja personai ir mainījušies personas dati) vai apsardzes sertifikāta dublikāta saņemšanai (ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts) ir nepieciešams Valsts policijā iesniegt iesniegumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.380 7.pielikumam.

Valsts nodeva par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu/apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu - 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas. 


 

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas

Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas, atbilstoši MK noteikumu Nr.380 5.pielikumam. Iesniegumam pievieno MK noteikumu 380 33.punktā noteiktos dokumentus.

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:

- kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs".

- kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus.

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

 

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, kārtojot pārbaudījumu

Persona, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā nav apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus un kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas, atbilstoši MK noteikumu Nr.380 6.pielikumam. Iesniegumam pievieno MK noteikumu 380 38.punktā noteiktos dokumentus. Pirms iesnieguma iesniegšanas ir jānokārto Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums.

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

Informācijai, ja persona ir nokavējusi MK noteikumu Nr. 380 32.un 37.punktos noteikto termiņu, iesnieguma iesniegšanai apsardzes sertifikāta pagarināšanai, Valsts policija pieņem lēmumu nepagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu un persona apsardzes sertifikātu var saņemt no jauna iesniedzot iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai.

Informācijai, Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par veselības pārbaudēm un medicīniskajam pretindikācijām ieroču glabāšanai un darbam ar ieročiem, kā arī apsardzes sertifikāta saņemšanai un apsardzes komersanta reģistrēšanai” V sadaļā ir noteiktas medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta saņemšanai un ir noteikta narkologa un psihiatra atzinuma formas veidlapa, kas ir Nr.027/U.