Apsardzes darbinieku tiesiskās darbības regulējumu nosaka "Apsardzes darbības likums"

Uz likuma pamata izdotie Ministru Kabineta noteikumi "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"

 

Pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai

Iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Iesniegums apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas

Iesniegums apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšanai

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi I variants (160 st. izglītības programmai)

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi II variants (84 st. izglītības programmai)

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests 

 


IEVĒRĪBAI! INFORMĀCIJU par dokumentu iesniegšanu, personas reģistrēšanu apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumam, šī pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67208226, pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 16.30 vai pa e-pastu: eksameni@vp.gov.lv 

 

Apsardzes sertifikātu izsniegšana un dokumentu pieņemšana

Apsardzes sertifikātu izsniegšana un dokumentu pieņemšana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12, korpuss 2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 – 14.30.

  

REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: VALSTS KASE 
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000 
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22

_____________________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________________________
(personas kods)

Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630

Summa: ____ euro

Maksājuma detaļas – apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana/apsardzes sertifikāta saņemšana/ apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana/apsardzes sertifikāta dublikāta/atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana

 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12, korpuss 2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00.

Lai pieteiktos kārtot apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, personai ir jāiesniedz Valsts policijā pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 2.pielikumam). Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu uz adresi Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026 vai elektroniski. Informāciju par pieteikšanos pārbaudījuma kārtošanai var nosūtīt arī ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta. Elektroniskā pasta adrese: eksameni@vp.gov.lv

Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.

Ievērībai! Eksāmens ir jākārto valsts valodā!

 

Apsardzes sertifikāta saņemšana

Lai varētu saņemt apsardzes sertifikātu, personai, kura sekmīgi ir nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai persona, kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs", ir jāiesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 3.pielikumam).

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas. 

 

Atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana

Lai apsardzes sertifikātu varētu saņemt atkārtoti (ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu) vai, ja nepieciešams apsardzes sertifikāta dublikāts (ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts), jāsagatavo iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 7.pielikumam un jāiesniedz to Valsts policijā. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, sūtot uz e-pasta adresi: eksameni@vp.gov.lv, iepriekš samaksājot valsts nodevu 20 euro apmērā.

 

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas

Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 5.pielikumam).

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:

-          kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs". Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, persona apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai;

-          kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus. Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, personai ir jāiesniedz pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai un jānokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums.

 

Ievērībai! No 2017.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 1.jūlijam visām personām, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina bez pārbaudījuma kārtošanas, neattiecinot prasību par Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3.apakšpunktā paredzēto mācību kursu apguves nepieciešamību (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 55.punktam).

 

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

 

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, kārtojot pārbaudījumu

Persona, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā nav apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus un kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 6.pielikumam).

Pirms tam ir jānokārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums (maksājot attiecīgu valsts nodevu).

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.