Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrija Valsts policija sadarbībā ar Romas universitāti Tre un citiem  partneriem (kopā 20), programmas Apvārsnis 2020 ietvaros, no 01.05.2017. līdz 30.04.2020. īsteno projektu “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos / Terrorism Prevention via radicalisation counter-narrative”, saīsinājumā – TRIVALENT.

attēlsattēls

Projekta mērķis ir instrumentu izveide, ar kuru palīdzību tiktu uzlabotas kompetento iestāžu spējas novērst un atklāt radikalizācijas gadījumus, pirms radikalizētie indivīdi sarīko teroraktus vai veic citus līdzīga veida noziedzīgus nodarījumus. Projekta ietvaros ir plānots apvienot izstrādātus teorētiskus instrumentus ar operatīvajiem pasākumiem, lai novērstu vardarbīgu radikalizāciju.

Projekta ietvaros plānots padziļināti izprast vardarbīgas radikalizācijas parādības pamatcēloņus Eiropā, izmantojot multidisciplināru analīzi, kā arī veicināt integrāciju, kultūras dialogu un cīņu pret diskrimināciju, lai izstrādātu piemērotus pretpasākumus, sākot no agrīnās radikalizācijas atklāšanas metodēm līdz pretdarbības metodēm, apvienojot represīvos un preventīvos pasākumus. Projektā ir iesaistītas 11 tiesībsargajošās iestādes no 6 ES dalībvalstīm, jomas akadēmiķi un eksperti no 10 ES universitātēm, publiskiem pētniecības centriem, privātām universitātēm un valsts pētniecības centriem. Projekts veicinās partneru sadarbību gan nacionālajā, gan Eiropas līmeņī.

Projekta kopējais finansējums ir 2 720 420 EUR, no kuriem Valsts policijas finansējums ir 43 550 EUR. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 740934 ietvaros.

Papildus informācija par projektu angļu valodā ir pieejama šeit: http://trivalent-project.eu

Projekta ziņas: https://trivalent-project.eu/category/news/  

Noslēdzies Eiropas Savienības programmas Apvārsnis 2020 Pētniecības un inovāciju programmas finansētais Projekts Nr.7740934 “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos”/ Terrorism Prevention via radicalisation counter-narrative (saīsinājumā – TRIVALENT). Projektu koordinēja Itālijas “Roma Tre” universitāte sadarbībā ar dažādu valstu zinātniskiem institūtiem, augstākām izglītības iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm, tajā skaitā Valsts policiju. Projekts tika īstenots no 2017.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Projekta TRIVALENT galvenais mērķis: novēršot radikalizēšanos, veicināt vienotu pieeju starp represīvām metodēm un prevenciju. Lai projektā TRIVALENT sasniegtu tajā izvirzīto mērķi, tika izveidotas dažādas darba grupas, kurām bija noteikti konkrēti uzdevumi. Valsts policijas amatpersonas kā tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji tika iesaistīti projektā TRIVALENT kā eksperti darba grupās, kurās tika 1) apzināti radikalizācijas cēloņu un ar tiem saistītās specifiskās pazīmes; 2) veikta radikāla satura tiešsaistē un reālajā dzīvē analīze; 3) apzināti pret-radikalizācijas satura pamatprincipi; 4) izstrādāti jauni instrumenti radikāla tiešsaistes satura un komunikācijas satura analīzei; 5) apzinātas nepieciešamās prasmes tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem darbā ar radikalizētām personām; 6) izvērtēti projektā TRIVALENT izstrādātās jaunie instrumenti un teorētiskie koncepti.

 

Projektā TRIVALENT īstenotie uzdevumi un sasniegtie mērķi:

  • Izstrādāti kompleksi daudzdimensiju modeļi, lai labāk izprastu radikalizācijas cēloņus un ar tiem saistītās specifiskās pazīmes.

  • Izvērtētas dažādu veidu aktivitāšu stiprās un vājās puses (piemēram, preventīvus, juridiskus un administratīvus pasākumus), lai novērstu un apkarotu radikalizāciju.

  • Izstrādāti instrumenti tiešsaistes satura un komunikācijas satura analīzei, lai laicīgi identificētu radikalizācijas riskus.

  • Apzināti pamatprincipi pret-radikalizācijas satura izveidei, lai varētu tiešsaistē un reālajā dzīvē izplatīt pret-radikalizācijas informāciju.

  • Attīstīta un pilnveidota informācijas apmaiņa un efektīvāka sadarbība starp tiesībsargājošām iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām, lai veicinātu efektīvāku radikalizācijas prevenciju.

  • Izstrādāti preventīvi pasākumi, lai mazinātu vardarbīgā ekstrēmisma izplatību starp personām, kuras atrodas apcietinājumā.

  • Izstrādāts apmācības kurss tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta agrīnās radikalizācijas pazīmju atpazīšanai un novēršanai.

 

Projekta TRIVALENT laikā tika secināts, ka efektīvas radikalizācijas novēršanā liela loma ir 1) uz sabiedrības vērstam policijas darbam; 2) jaunas komunikatīvas stratēģijas izstrādei; 3) instrumentu tiešsaistes satura un komunikācijas satura analīzei. Ļoti liela loma ir tiesībsargājošo iestāžu darbinieku apmācībām, kurās tiktu sniegtas ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī attīstītas tiesībsargājoši darbinieku prasmes efektīvai komunikācijai ar sabiedrību. Tāpat ļoti liela loma radikalizācijas novēršanā ir arī starpinstitūciju sadarbībai, kura nodrošina ātru un efektīvu informācijas apmaiņu starp institūcijām un vienoto pieeju radikalizācijas novēršanā.

Projekta koordinatore:

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja

Jana Kezika

Tālr.: +371 67829558

E-pasts: Jana.Kezika@vp.gov.lv