Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Projekts izstrādāts un tiks īstenots sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, Sabiedrības integrācijas fondam, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un Latvijas Republikas Prokuratūrai.

Latvija jau kopš neatkarības atgūšanas ir pievienojusies daudziem starptautiskiem līgumiem, kuri uzliek par pienākumu vērsties pret naida noziegumiem, tomēr Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) savos 2018. gada secinājumos attiecībā uz Latviju norāda uz daudzām naida noziegumu, tai skaitā naida runas apkarošanas un novēršanas problēmām, iesaka celt policijas rīcībspēju un veicināt uzticības veidošanos policijai, lai risinātu problēmu ar nepietiekamu ziņošanu par naida noziegumiem. Secinājumos arī norādīts uz nepieciešamību veikt tiesiskā regulējuma grozījumus, lai veicinātu naida runas efektīvāku identificēšanu un saukšanu pie atbildības par to. ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzsver nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu un nodrošināt apmācības tiesībaizsardzības iestādēm, lai uzlabotu naida noziegumu identificēšanu un sodīšanu.

 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.

 

Projekta ietvaros notiks:

  • pašreizējā tiesiskā regulējuma par naida noziegumiem, tai skaitā naida runas, atbilstības starptautiskajām saistībām izvērtēšana. Spēkā esošā tiesiskā regulējuma, tai skaitā tā piemērošanas praksē, efektivitātes izvērtēšana, nolūkā identificēt tiesiskā regulējuma nepilnības un sniegt priekšlikumus likuma grozījumiem, kā arī lai izstrādātu vadlīnijas profesionāļiem par naida noziegumu, tai skaitā naida runas, identificēšanu;
  • uz vajadzībām balstītas apmācību programmas izstrāde un apmācību cikla īstenošana, lai paaugstinātu policijas un prokuratūras darbinieku, kā arī tiesnešu rīcībspēju efektīvi identificēt naida noziegumus, tai skaitā naida runu, un saukt par to pie atbildības. Apmācība sekmēs efektīvāku tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, kā arī uzlabos sadarbību un informācijas apmaiņu starp procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem;
  • zinātniskā konference, kurā tiks prezentēts pētījums un izstrādātā apmācību programma, kā arī notiks pieredzes un zināšanu apmaiņa ar pieaicinātajiem starptautiskajiem ekspertiem par labāko īstenoto praksi. Konference veicinās arī plašākas sabiedrības izpratni par rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.

 

Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums 171,943.65 EUR, no kuriem EK sedz 80% jeb 137,554.91 EUR.