Statuss:
Noslēdzies
ES karogs
attēls

No 2013.gada janvāra Valsts policija kā partneris piedalās Eiropas Komisijas ISEC programmas līdzfinansētajā un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas Nacionālā likumpārkāpēju uzraudzības dienesta (National Offender Management Service - NOMS) vadītajā projektā „Bīstamu likumpārkāpēju mobilitāte Eiropā” (Serious Offending by Mobile European Criminals - SOMEC).

Šī projekta mērķis ir novērtēt riskus, ko rada bīstamu likumpārkāpēju pārvietošanās Eiropas Savienībā, kā arī meklēt risinājumus to novēršanai.

Projekta darbības laikā tiek identificēti veidi, kā uzlabot pārrobežu sadarbību starp tiesībaizsardzības un probācijas iestādēm, lai aizsargātu dalībvalstu iedzīvotājus no kaitējuma, ko var radīt šīs personas.

Projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi.

Valsts policija un Valsts probācijas dienests ir oficiālie šī projekta sadarbības partneri Latvijā.

Projekta ietvaros tiek plānots apzināt labas sadarbības prakses piemērus un par tiem informēt ES dalībvalstis, kuri varētu kalpot kā laba ilustrācija tiesībaizsardzības un probācijas iestāžu darbā ar bīstamiem noziedzniekiem.

Projekta pirmās fāzes ietvaros, projekta partneriem un citām ES dalībvalstīm aizpildīšanai tika izstrādāta un izplatīta aptaujas anketa, kuras mērķis bija apzināt bīstamu noziedznieku skaitu ES valstīs. Lūgtie dati ir saņemti no 13 valstīm un apkopoti. Secināts, ka katrā valstī vidēji šādu noziedznieku skaits no visiem notiesātajiem sastāda aptuveni 3,3%.

Projekta noslēguma fāzē tiks izstrādāta rokasgrāmata, izplatīšanai elektroniskā formātā, ar rekomendācijām efektīvam dienestu sadarbības modelim.

2014.gadā līdz septembrim tiek plānotas 3 Darba grupu sanāksmes, kuru mērķis būs apzināt kritiskos faktorus efektīvai informācijas apritei, dalīties labākajā praksē par veiksmīgiem informācijas apmaiņas mehānismiem, ziņot par aktuālo situāciju Eiropā, kā arī smelties idejas informācijas aprites uzlabošanai.

Projekta noslēgumā, 2014.gada novembrī Hāgā, tiks organizēta projekta noslēguma konference, kurā tiks prezentēti projekta ieguvumi un rezultāti.

Sīkāku informāciju par projektu un tā norisi var meklēt sekojošā projekta mājas lapas adresē: www.somec-project.eu

attēls