Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Licenci komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem, ar šaujamieroču un munīcijas sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieki, vadītāji un darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri) vai speciālie līdzekļi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un uz viņiem un komersantu neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maijā noteikumiem Nr.188 „Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”
  5. Lai saņemtu licenci, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai (2. pielikums). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

  5.1. par komercsabiedrību:

  5.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

  5.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

  5.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

  5.1.4. informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem (turpmāk – komersanta dalībnieki):

  5.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

  5.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

  5.2. par individuālo komersantu:

  5.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

  5.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

  5.3. plānotos darbības veidus (izgatavošana, remonts, realizācija, dezaktivēšana, pārveidošana) un ieroču, šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu veidus un šaujamieroču un pneimatisko ieroču kategorijas;

  5.4. šo noteikumu 2. punktā minēto telpu adresi;

  5.5. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

 2. Pakalpojuma saņemšana/Apmaksas veikšana
  Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.  Par licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

  - par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai – 2500 euro;

  - par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai – 1500 euro;

  - par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai – 5000 euro;

  - par licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem) – 1423 euro;

  - par licenci ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) – 1500 euro;

  - par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai – 2500 euro;

  - par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai – 5000 euro

  Par licences dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:
  - par licences dublikāta izsniegšanu – 15 euro;

  - par atkārtotu licences izsniegšanu – 15 euro;

  - par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 20 euro.

  Valsts nodevu par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu komersants maksā pirms attiecīga iesnieguma iesniegšanas.

  Ja iesniegumu iesniedz un licenci izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 42. punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

  Samaksāto valsts nodevu ieroču komersantam vai ieroču brokerim neatmaksā, ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atteikt licences izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu, dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu vai ieroču komersants vai ieroču brokeris atsaucis iesniegumu.

  Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

Maksājumi

PozīcijaCena
licence A, B un C kateg. medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri) un D kateg. lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai2500.00 EUR
licence A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai1500.00 EUR
licence A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai5000.00 EUR
licence A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem)1423.00 EUR
licence ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri)1500.00 EUR
licence E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai2500.00 EUR
licence E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai5000.00 EUR
licences dublikāta izsniegšana15.00 EUR
atkārtota licences izsniegšana15.00 EUR
licences derīguma termiņa pagarināšana20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu