Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Licenci komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem, ar šaujamieroču un munīcijas sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieki, vadītāji un darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri) vai speciālie līdzekļi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un uz viņiem un komersantu neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu licenci, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai.
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Lai saņemtu licenci komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem iesniedz iesniegumu, kurā norāda šādas ziņas:
  1. par komercsabiedrību:
  1.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
  1.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));
  1.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);
  1.1.4. informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem (turpmāk – komersanta dalībnieki):
  1.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;
  1.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
  1.2. par individuālo komersantu:
  1.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;
  1.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));
  1.3. plānotos darbības veidus (izgatavošana, remonts, realizācija, dezaktivēšana, pārveidošana) un ieroču, šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu veidus un šaujamieroču un pneimatisko ieroču kategorijas;
  1.4. attiecīgo telpu adresi (izgatavošanas telpu un veikala, remontdarbnīcas, dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcas);
  1.5. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  1. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt, pārveidot vai izgatavot ieročus, šaujamieroču sastāvdaļas, šaujamieroču munīciju, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
  2. darbinieku sarakstu, kurā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un amatu;
  3. darba līgumu kopijas, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu.

  Lai saņemtu ieroču brokera licenci, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
  1.1. par komercsabiedrību:
  1.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
  1.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));
  1.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);
  1.1.4. informāciju par komersanta dalībniekiem:
  1.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;
  1.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
  1.2. par individuālo komersantu:
  1.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;
  1.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));
  1.3. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
  Licenci var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.
  Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokolu saistībā par pieņemto lēmumu atteikt izsniegt.

 3. Apmaksas veikšana
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

  Valsts nodevu par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu komersants maksā pirms attiecīga iesnieguma iesniegšanas.

  Ja iesniegumu iesniedz un licenci izsniedz elektroniska dokumenta veidā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9. Minēto koeficientu nepiemēro licences dublikātam, atkārtotai licencei vai par licences derīguma termiņa pagarināšanu.

  Samaksāto valsts nodevu ieroču komersantam vai ieroču brokerim neatmaksā, ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atteikt licences izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu, dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu vai ieroču komersants vai ieroču brokeris atsaucis iesniegumu.

  Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

Maksājumi

PozīcijaCena
licence A, B un C kateg. medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri) un D kateg. lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai2500.00 EUR
licence A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai1500.00 EUR
licence A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai5000.00 EUR
licence A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem)1423.00 EUR
licence ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri)1500.00 EUR
licence E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai2500.00 EUR
licence E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai5000.00 EUR
licences dublikāta izsniegšana15.00 EUR
atkārtota licences izsniegšana15.00 EUR
licences derīguma termiņa pagarināšana20.00 EUR