Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros projekta Nr.2.2.1.1/19/I/010 "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts policiju, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Tiesu administrāciju.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 800 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 230 000 EUR un valsts budžeta finansējums 570 000 EUR.

Projekta īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā, sākot no 2020.gada 15.aprīļa.

Projekta īstenošanas laikā (līdz 2021.gada 1.jūlija) paveikts:

  • Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta partneriem (Tiesu administrācija, Valsts policija);

  • veikta biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde, IIIS2 platformas arhitektūras definēšana un tehniskās specifikācijas izstrāde par pirmstiesas izmeklēšanas posmu no informācijas/iesnieguma saņemšanas brīža līdz lietas nodošanai prokuratūrai;

  • izsludināts atklāts konkurss par IIIS2 izstrādi.

  • Noslēgts pakalpojuma līgums par projekta ieviešanas kvalitātes uzraudzību.

 

Kontaktpersona:

projekta vadītājs: Kristīne Joste;

e-pasts: kristine.joste@ic.iem.gov.lv.