Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros projekta Nr.2.2.1.1/19/I/010 "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts policiju, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Tiesu administrāciju.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 800 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 230 000 EUR un valsts budžeta finansējums 570 000 EUR.

Projekta īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā, sākot no 2020.gada 15.aprīļa.

Projekta īstenošanas laikā (līdz 2022.gada 20.janvārim) paveikts:

  • Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta partneriem (Tiesu administrācija, Valsts policija, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru);

  • Veikta biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde, IIIS2 platformas arhitektūras definēšana un tehniskās specifikācijas izstrāde par pirmstiesas izmeklēšanas posmu no informācijas/iesnieguma saņemšanas brīža līdz lietas nodošanai prokuratūrai;

  • Izsludinātais atklātais konkurss par IIIS2 izstrādi beidzies bez rezultāta;

  • Pirms atkārtotas iepirkuma procedūras izsludināšanas, veiktas 2 priekšizpētes. Pretendentiem tika lūgts norādīt indikatīvo līgumcenu, nodrošinot IS izstrādi, atbilstoši sagatavotajai IIIS2 tehniskajai specifikācijai;

  • Uzsākts darbs pie jaunas iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) par IIIS2 izstrādi izsludināšanas;

  • Uzsākta izstrāde meklēšanas procesu moduļa ieviešanai (iepirkums Nr. IeM IC 2020/30 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Informācijas sistēmu pilnveidošana uz 4 gadiem”);

  • Uzsākta izstrāde ieroču aprites procesa moduļa ieviešanai (iepirkums Nr. IeM IC 2020/31 “Apsardzes darbības reģistra izstrāde un uzturēšana”);

  • saņemts konceptuāls saskaņojums no VARAM projekta termiņa pagarinājumam.


 

Kontaktpersona:

Projekta vadītājs: Līga Peisniece

e-pasts: liga.peisniece@ic.iem.gov.lv