Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai fiziskā persona būtu pilnvarota rīkoties ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktajā kārtībā, tā saņem spridzinātāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu veikšanā.
Spridzinātāja sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras apguvušas atbilstošu profesionālās pilnveides programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 11.panta otrās daļas 1.punktā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Iesniegumam pievienojama:
  1. dokumenta kopija, kas apliecina spridzinātāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;
  2. psihiatra un narkologa atzinums par personas veselības stāvokli;
  3. viena fotogrāfija (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policija licencēšanas komisija izskata jautājumu par sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.
  Sertifikātu var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.

  Pirms spridzinātāja sertifikāta izsniegšanas licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodeva ir samaksāta.

 3. Apmaksas veikšana
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000;
  55,34 euro valsts nodeva par spridzinātāja sertifikāta izsniegšanu.

  Par spridzinātāja sertifikāta , tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

  - par sertifikāta izsniegšanu – 55,34 euro;

  - par sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 22,13 euro;

  - par atkārtota sertifikāta izsniegšanu – 22,13 euro.

  Ja spridzinātāja sertifikāts, tā dublikāts un atkārtots sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

Maksājumi

PozīcijaCena
Spridzinātāja sertifikāta izsniegšana55.34 EUR
Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts55.34 EUR