Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai fiziskā persona būtu pilnvarota vadīt spridzināšanas darbus, tā saņem spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu vadīšanā.
Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 21 gada vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas kalnu inženiera kvalifikāciju vai kuras apguvušas atbilstošu profesionālās pilnveides programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 11.panta otrās daļas 1.punktā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Iesniegumam pievienojama:
  1. dokumenta kopija, kas apliecina kalnu inženiera kvalifikācijas iegūšanu izglītības iestādē vai spridzināšanas darbu vadītāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;
  2. dokumenta kopija, kas apliecina, ka personai ir vismaz triju gadu darba pieredze spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja amatā;
  3. psihiatra un narkologa atzinums par personas veselības stāvokli;
  4. apliecības kopija par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai medicīniskās izglītības dokumenta kopija, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
  5.viena fotogrāfija (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policija licencēšanas komisija izskata jautājumu par sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.
  Sertifikātu var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.

  Pirms spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodeva ir samaksāta

 3. Apmaksas veikšana
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000;
  55,34 euro valsts nodeva par spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanu.

  Par spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

  - par sertifikāta izsniegšanu – 55,34 euro;

  - par sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 22,13 euro;

  - par atkārtota sertifikāta izsniegšanu – 22,13 euro.

  Ja spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, tā dublikāts un atkārtots sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

Maksājumi

PozīcijaCena
Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts55.34 EUR