Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti un komercsabiedrības. Par individuālo komersantu vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu var būt persona, kura nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu vai kurai nav piemērots apsūdzētā statuss kriminālprocesā un kurai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi.

Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbībai, iesniedz iesniegumu Valsts policijas licencēšanas komisijai.

Ir četri apsardzes pakalpojumu veidi:
1) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana;
2) fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana;
3) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana;
4) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšana.

Apsardzes komersants apsardzes darbību var uzsākt pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

Speciālajā atļaujā (licencē) norāda to apsardzes pakalpojumu veidus, kurus atļauts sniegt apsardzes komersantam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana (vispārīgie nosacījumi)
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu))vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu, skatīt informāciju par to 7.solī "Apmaksas veikšana".

 2. Pakalpojuma pieprasīšana apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai
  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai, komersants iesniegumam pievieno:
  1.psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  3.izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants iesniegumam pievieno:
  1. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
  Jāņem vērā, ka iesniegumā jānorāda arī darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību (apsardzes organizatoru) un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants Valsts policijas licencēšanas komisijai iesniedz:
  1.iesniegumu (iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu);
  2. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  4.izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.
  5.dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes vadības centrs ir ierīkots komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša nekustamā īpašuma telpās (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
  6. dokumentus par apsardzes vadības centra ierīkošanu.

 5. Pakalpojuma pieprasīšana inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants Valsts policijai iesniedz:
  1.iesniegumu (iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu);
  2. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  4.dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes vadības centrs ir ierīkots komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša nekustamā īpašuma telpās (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
  5. dokumentus par apsardzes vadības centra ierīkošanu;
  6. dokumentu, kas apliecina, ka komersanta inkasācijas apsardzei paredzētais transportlīdzeklis ir aprīkots ar globālās navigācijas sistēmu.
  7.izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un iesniedz dokumentu, kas to apliecina.

 6. Process/Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un attiecīgo pārbaužu veikšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pieprasītā veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.

  Licenci var saņemt klātienē papīra formā vai ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz juridisko adresi, vai elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.

  Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokolu saistībā par pieņemto lēmumu atteikt izsniegt.

 7. Apmaksas veikšana
  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Mērķis: valsts nodeva par licences saņemšanu, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs.

  Ja iesniegumu iesniedz un licenci izsniedz elektroniska dokumenta formā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9. Minētais neattiecas uz dublikāta vai atkārtotas licences izsniegšanu.

Maksājumi

PozīcijaCena
par licences apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai izsniegšanu1000.00 EUR
par licences fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu2000.00 EUR
par licences inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu3000.00 EUR
par licences tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu5000.00 EUR
Par licences dublikāta vai atkārtotas licences izsniegšanu100.00 EUR