Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reģistrēt apsardzes darbību ir tiesīgi individuālie komersanti un komercsabiedrības. Par individuālo komersantu vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu var būt persona, kura nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu vai kurai nav piemērots apsūdzētā statuss kriminālprocesā un kurai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi.
Komersants, kas vēlas reģistrēt apsardzes darbību, iesniedz e-iesniegumu Valsts policijas licencēšanas komisijai.
Izvēlas vienu no apsardzes pakalpojumu veidi:
1) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrēšana;
2) fiziskās apsardzes pakalpojuma reģistrēšana;
3) tehniskās apsardzes pakalpojuma reģistrēšana;
4) inkasācijas apsardzes pakalpojuma reģistrēšana;
5) iekšējā drošības dienesta reģistrēšana;
6) iekšējā drošības dienesta ar inkasācijas apsardzi reģistrēšana.
Apsardzes komersants apsardzes darbību var uzsākt tikai pēc tā reģistrēšanas apsardzes darbības reģistrā.
Komersantam ir atļauts sniegt tikai tos apsardzes pakalpojumu veidus, kuri ir tam reģistrēti apsardzes darbības reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana (vispārīgie nosacījumi)
  1. Pakalpojuma pieprasīšana (vispārīgie nosacījumi)
  Iesniegumu par izvēlētā apsardzes darbības veida reģistrēšanu var iesniegt e-pakalpojuma veidā.
  Iesniegumu var iesniegt arī klātienē vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Iesniedzot iesniegumu, apsardzes pakalpojuma reģistrēšanai apsardzes darbības reģistrā individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā valsts nodevu par apsardzes pakalpojuma reģistrāciju. Skatīt informāciju par to 9.solī “Apmaksas veikšana”.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai
  2. E-pakalpojuma pieprasīšana apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai.
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojumu, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  2.1.psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  2.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  2.3. norāda atbildīgo apsardzes sistēmu ierīkošanas darbinieku, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu.
  2.4. pievieno (augšupielādē) izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.
  2.5. veic valsts nodevas apmaksu par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrēšanu.
  2.6. apliecina, ka valsts nodeva par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrēšanu apmaksāta.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu fiziskās apsardzes pakalpojumu, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  3.1. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  3.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
  3.3. e-iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību (apsardzes organizatoru) un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu.
  3.4. veic valsts nodevas apmaksu par fiziskās apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu.
  3.5. apliecina, ka valsts nodeva par fiziskās apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu apmaksāta.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  4. Pakalpojuma pieprasīšana tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai.
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu tehniskās apsardzes pakalpojumu, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  4.1. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  4.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  4.3. e-iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību (apsardzes organizatoru) un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu;
  4.4. norāda atbildīgo apsardzes sistēmu ierīkošanas darbinieku, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu.
  4.5. pievieno (augšupielādē) izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.
  4.6. pievieno (augšupielādē) telpu nomas līgumu, ja apsardzes vadības centrs izveidots nomātās telpās;
  4.7. pievieno (augšupielādē) būvspeciālista atzinumu par apsardzes vadības centra atbilstību Ministru kabineta noteikumiem;
  4.8. veic valsts nodevas apmaksu par tehniskās apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu;
  4.9. apliecina, ka apsardzes vadības centrs atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām, apsardzes vadības centrs izveidots komersantam piederošā nekustamajā īpašumā, saņemta VAS “Elektroniskie sakari” atļauja, transportlīdzekļi, kas tiks izmantoti apsardzes pakalpojuma sniegšanai aprīkoti ar GPS, valsts nodeva par tehnikās apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu apmaksāta.

 5. Pakalpojuma pieprasīšana inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai
  5. Pakalpojuma pieprasīšana inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai.
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu inkasācijas apsardzes pakalpojumu, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  5.1. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  5.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  5.3. e-iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību (apsardzes organizatoru) un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu;
  5.4. pievieno (augšupielādē) telpu nomas līgumu, ja apsardzes vadības centrs izveidots nomātās telpās;
  5.5. pievieno (augšupielādē) būvspeciālista atzinumu par apsardzes vadības centra atbilstību Ministru kabineta noteikumiem;
  5.6. pievieno (augšupielādē) dokumentu, kas apliecina, ka izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
  5.7. veic valsts nodevas apmaksu par inkasācijas apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu;
  5.8. apliecina, ka apsardzes vadības centrs atbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām, apsardzes vadības centrs izveidots komersantam piederošā nekustamajā īpašumā, transportlīdzekļi, kas tiks izmantoti apsardzes pakalpojuma sniegšanai aprīkoti ar IBNS, valsts nodeva par inkasācijas apsardzes pakalpojuma reģistrēšanu apmaksāta.

 6. Pakalpojuma pieprasīšana iekšējā drošības dienesta reģistrēšanai.
  6. Pakalpojuma pieprasīšana iekšējā drošības dienesta reģistrēšanai.
  Pakalpojumu reģistrē, ja iekšējās drošības dienesta darbinieku skaits ir lielāks par pieci.
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu iekšējā drošības dienestu, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  6.1. veic valsts nodevas apmaksu par iekšējā drošības dienesta pakalpojuma reģistrēšanu;
  6.2. apliecina, ka valsts nodeva par iekšējā drošības dienesta reģistrēšanu apmaksāta.
  6.3. pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta izveidošanu.
  6.4. pievieno darbinieku sarakstu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, amats, apsardzes sertifikāta numurs un izdošanas datums.
  6.5. pievieno sarakstu, kurā norādīti apsargājamo objektu nosaukumi, adreses, darba režīms, darbinieku skaits apsargājamā objektā.

 7. Pakalpojuma pieprasīšana iekšējā drošības dienesta ar inkasācijas apsardzi reģistrēšanai
  7.Pakalpojuma pieprasīšana iekšējā drošības dienesta ar inkasācijas apsardzi reģistrēšanai.
  Lai apsardzes darbības reģistrā reģistrētu iekšējā drošības dienestu ar inkasācijas apsardzi, komersants aizpilda e-pakalpojuma iesnieguma formu vietnē Latvija.lv un pievieno (augšupielādē):
  7.1. e-iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību (apsardzes organizatoru) un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu;
  7.2. pievieno (augšupielādē) telpu nomas līgumu, ja apsardzes vadības centrs izveidots nomātās telpās;
  7.3. pievieno (augšupielādē) būvspeciālista atzinumu par apsardzes vadības centra atbilstību Ministru kabineta noteikumiem;
  7.4. pievieno (augšupielādē) dokumentu, kas apliecina, ka izveidota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
  7.5. veic valsts nodevas apmaksu par iekšējā drošības dienesta ar inkasācijas apsardzi reģistrēšanu;.
  7.6. pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta izveidošanu;
  7.7.pievieno iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta darbinieku sarakstu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, amats, apsardzes sertifikāta numurs un izdošanas datums.
  7.8.sarakstu, kurā norādīti apsargājamo objektu nosaukumi, adreses, darba režīms, darbinieku skaits apsargājamā objektā;
  7.9. pievieno sarakstu, kurā norādīti iestādes, komersanta vai organizācijas īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētie un inkasācijas apsardzei izmantojamie transportlīdzekļi (nosaukums, reģistrācijas numurs, informācija par transportlīdzekļa atrašanos īpašumā, valdījumā vai turējumā), kā arī informācija par katra transportlīdzekļa aprīkojumu – globālā navigācijas sistēma, sakaru līdzekļi, trauksmes signalizācijas sistēma;
  7.10. apliecina, ka komersanta inkasācijas apsardzei paredzētais transportlīdzeklis ir aprīkots ar banknošu konteineru ar intelektisko banknošu neitralizācijas sistēmu (ja inkasācijas apsardzi paredzēts veikt vienam apsardzes darbiniekam).
  7.11.Apliecina marķējuma esamību komersanta inkasācijas apsardzei paredzētajam transportlīdzeklim, kurš aprīkots ar banknošu konteineru ar intelektisko banknošu neitralizācijas sistēmu.

 8. Process/Pakalpojuma saņemšana
  8. Process/Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un attiecīgo pārbaužu veikšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pieprasītā apsardzes veida reģistrēšanu apsardzes darbības reģistrā vai atteikumu reģistrēt pieprasīto apsardzes pakalpojumu apsardzes darbības reģistrā un informē par pieņemto lēmumu komersantu.

  Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokola saistībā par pieņemto lēmumu atteikt apsardzes pakalpojuma reģistrāciju apsardzes darbības reģistrā.

 9. Apmaksas veikšana par apsardzes komersanta reģistrāciju reģistrā maksājama valsts nodeva
  Par apsardzes komersanta reģistrāciju reģistrā maksājama valsts nodeva šādā apmērā:
  -par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrāciju – 1000 euro;
  -par fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 2000 euro;
  -par inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 3000 euro;
  -par tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 5000 euro.
  Valsts nodevu par reģistrāciju reģistrā maksā pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas.
  Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.
  Rekvizīti par apsardzes komersanta reģistrāciju reģistrā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Maksājuma mērķis: Par apsardzes komersanta reģistrāciju reģistrā.

  II
  Par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju reģistrā maksājama valsts nodeva 500 euro apmērā.

  Valsts nodevu par reģistrāciju reģistrā maksā pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas.
  Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

  Rekvizīti par Iekšējās drošības dienesta reģistrāciju reģistrā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.nr.: 90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr.: LV61TREL1060140913800
  Maksājuma mērķis: Par Iekšējās drošības dienesta reģistrāciju reģistrā.

 10. Ikgadējā valsts nodeva par veiktās apsardzes darbības kontroli
  I
  Saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” 76.punktu apsardzes komersants reizi gadā līdz 31. decembrim maksā ikgadējo valsts nodevu par apsardzes komersanta veiktās apsardzes darbības kontroli šādā apmērā:
  - par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrāciju – 100 euro;
  - par fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 200 euro;
  - par inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 300 euro;
  - par tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju – 500 euro.
  •REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Maksājuma mērķis: ikgadējā valsts nodeva par apsardzes darbības kontroli (obligāti jānorāda apsardzes komersanta nosaukumu un gadu par kuru tiek maksāts)

  II
  Saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” 77.punktu Iekšējās drošības dienests reizi gadā līdz 31. decembrim maksā ikgadējo valsts nodevu par iekšējās drošības dienesta veiktās apsardzes darbības kontroli 50 euro apmērā.
  • REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.nr.: 90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr.: LV61TREL1060140913800
  Maksājuma mērķis: valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta veiktās apsardzes darbības kontroli (obligāti jānorāda apsardzes komersanta nosaukumu un gadu par kuru tiek maksāts).

Maksājumi

PozīcijaCena
par apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojuma reģistrāciju1000.00 EUR
par fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju2000.00 EUR
par inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju3000.00 EUR
par tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas reģistrāciju5000.00 EUR