Valsts policija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijās.

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

  1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
  2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
  3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, minot profesijas nosaukumu);
  4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
  5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.


Iesniegumu (pieprasījumu) var iesniegt: 


Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

  1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.