EEZ Preses relīzes
Valsts policijas darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē Eiropolā un Eirojust pilnveido sadarbību un zināšanas par finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanu

Aizvadītajā nedēļā no 28.-29.augustam Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas (ENAP) 1.nodaļas delegācija, vadošo izmeklētāju un operatīvu darbinieku sastāvā, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Eiropola un Eirojusta mītnes. Vizītes mērķi bija pilnveidot zināšanas par minēto organizāciju struktūrām, mandātiem, sadarbības platformām, iespējām, ko sniedz šīs organizācijas tiesībsargājošajām iestādēm, tādējādi uzlabojot finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanu, prevencijas efektivitāti un nostiprinot lietu izmeklēšanas kapacitāti. Vizīte norisinājās pateicoties projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” finansiālajam atbalstam un iespējām.

Eiropols un Eurojust ir galvenie dalībnieki Eiropas Savienības iekšējās drošības sistēmā, un tiem ir būtiska loma, atbalstot un stiprinot sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm krimināllietu izmeklēšanā. Aģentūrām ir viena otru papildinošās funkcijas un kompetences, ko veicina to atbilstošās pilnvaras. Cieša sadarbība starp abām aģentūrām ir būtiska, lai efektīvi palīdzētu valsts iestādēm cīnīties pret smagu un organizēto noziedzību un terorismu, sākot no sākotnējās policijas izmeklēšanas posma līdz pat tiesvedības stadijai. Pastāv nepārtrauktība starp Eiropola policijas sadarbības funkciju un Eirojusta veikto tiesu iestāžu koordinācijas darbu. Tiesu iestādes balstās uz tiesībaizsardzības iestāžu veiktajām izmeklēšanām, pārveidojot kriminālinformācijas vākšanu un analīzi par tiesas pierādījumiem, tādējādi atvieglojot kriminālapsūdzību formulēšanu.

Eirojusts un Eiropols cieši sadarbojas, lai stiprinātu izpratni par smago un organizēto noziedzību un izstrādātu kopīgus risinājumus jaunām pārrobežu noziedzības tendencēm, tostarp terorisma un kibernoziedzības jomā. Šo kopīgo centienu ietvaros aģentūras regulāri veido un izplata kopīgas publikācijas par tādām tēmām kā šifrēšana vai kibernoziegumi.

Abas aģentūras cieši sadarbojas stratēģiski kopīgu interešu jautājumos, piemēram, par e-pierādījumiem un līdzekļu atgūšanu. Tāpat Eirojusts regulāri piedalās Eiropola galveno stratēģisko produktu, Eiropas Savienības smagas un organizētās noziedzības draudu novērtējuma (EU SOCTA), terorisma situācijas un tendenču ziņojuma (TE-SAT) un Interneta organizētās noziedzības draudu novērtējuma (IOCTA) sagatavošanā. Eiropols un Eurojusts arī sadarbojas inovāciju un pētniecības jomā, nosakot jaunas tehnoloģijas un instrumentus, lai palīdzētu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm.

Vizītes laikā Eiropolā Valsts policijas delegācijai bija iespējat tikties un aprunāties ar Latvijas sakaru virsnieku biroju Eiropolā, Eiropas Finanšu un ekonomisko noziegumu centra (EFECC), Eiropas Smagās un organizētās noziedzības centra (ESOCC) un AP APATE pārstāvjiem.

Šādu centru izveidošana ir Eiropola atbilde uz pieaugošajiem draudiem ekonomikai un mūsu finanšu sistēmu integritātei. Šie draudi ietver naudas atmazgāšanu, korupciju, plaši izplatītu viltošanu, krāpšanu un nodokļu krāpšanas shēmas, kas vērstas uz privātpersonām, valstīm un uzņēmumiem. Minētu centru mērķis sniegt operatīvu un analītisko atbalstu Eiropola partneriem un dalībvalstīm izmeklēšanā saistībā ar finanšu/ekonomiskiem un citiem nopietniem noziegumiem, atbalstīt Eiropola partnerus un dalībvalstis to centienos izsekot, identificēt, iesaldēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kā arī sniegt stratēģisku atbalstu un sadarboties ar galvenajām attiecīgajām valsts un privātajām ieinteresētajām personām. Bez tam atbalsts arī ietver kriminālās izlūkošanas analīzi, specifisku zināšanu sniegšanu, reāllaika informācijas apmaiņu. Sniedzot atbalstu, arī ņemta vērā lietu prioritizēšanas, fokusējoties uz dalībvalstu prioritārajām lietām un augstas vērtības mērķa izmeklēšanām, koncentrējoties uz personām un polikrimināliem tīkliem, kas rada vislielāko nopietnas un organizētas noziedzības risku Eiropas Savienībā. Papildus iepriekšējiem mērķiem, centru uzdevumi ietver arī atbalstu Eiropas Savienības politikas ciklam, īstenojot EMPACT prioritātes, un stratēģiskās izlūkošanas priekšstatu par smago un organizēto noziedzību.

Tikšanās laikā tika izdiskutētas aktuālās tendences, izaicinājumi, sadarbības iespējas, praktiskās pieejas, inovatīvās metodes un taktikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) apkarošanā un novēršanā. Ar AP Apate pārstāvjiem, kuru darbs īpaši koncentrējas uz izpilddirektoru krāpšanas apkarošanu, kā arī kas atbalsta cita veida sarežģītu starptautisku krāpšanas shēmu izmeklēšanu, tostarp krāpšanu ar ieguldījumiem, piramīdas krāpšanu, Microsoft izkrāpšanu, Ponzi shēmas, krāpšanu iegādes jomā, viltotu rēķinu krāpšanu un masveida pasta sūtījumu krāpšanu, ir izdiskutētas sadarbības jomas, aktuālie modus operandi, inovācijas, kas veicina šāda veida noziegumu identificēšanu un atklāšanu.

Vizītes laikā Eirojustā notika tikšanās ar Eirojust nacionālā punkta, JIT sekretariāta, Eiropas Tiesiskās Sadarbības tīkla pārstāvjiem, kā arī ar Tiesiskās sadarbības padomnieci no Operāciju Departamenta Lietu nodaļas. Tikšanās laikā  notika diskusijas par  Eirojusta darbības virzieniem, atbalsta rīkiem, stratēģiskām pieejām, kā arī tika apspriestas kopējo izmeklēšanas grupu izveidošanas iespējas, finansēšanas iespējas izmeklēšanas atbalstam un koordinācijas centra izmantošana kopējo operāciju laikā.

Tikšanās laikā Eiropolā un Eirojustā ENAP 1. nodaļa arī prezentēja savu misiju, vīziju, stratēģiju, funkcijas, darbības virzienus, sadarbību ar citām valsts pārvaldēm un tiesībsargājošām institūcijām, sniedza priekštatu par izmeklēšanas virzieniem, izmeklēšanā pielietotajām metodēm un tehnikām, kā arī dalījās pieredzē par tendencēm, izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem NILL apkarošanas jomā.

Vizītē iegūtas zināšanas un pieredze uzlabos izmeklētāju un operatīvo darbinieku prasmes un kapacitāti NILL izmeklēšanā un apkarošanā, palielina spējas efektīvi izmeklēt kriminālprocesus, pielietot atbilstoši situācijai efektīvākos starptautiskus instrumentus. Bez tam jauno prasmju un zināšanu iegūšana dos iespēju pilnveidot arī citu darbinieku izmeklēšanas spējas un prasmes, šo pieredzi nododot tālāk citiem kolēģiem.

Vizīte norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros