Jaunieši Latvijā ir daudzveidīga, dinamiska un sociāli aktīva iedzīvotāju grupa, kas īpaši pakļauta dažādiem riskiem un kura pārsvarā ir ekonomiski atkarīga no vecākiem, citiem pieaugušajiem vai valsts.

Jaunatnes politikas institūta īstenotajā  projektā „Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” ir secināts, ka aktuālākās jauniešu problēmas valstī ir bezdarbs, noziedzība un piederības trūkums pašvaldībām.

Valsts policijas darbs jauniešu auditorijā ir saistīts ar būtiskāko jauniešu problēmu apzināšanu, analīzi, to objektīvo iemeslu konstatēšanu un vēlāko seku likvidēšanu, kas veicina likumpārkāpumu rašanos un attīstību, kā arī to apstākļu novēršanu, kas veicina sasniegt prettiesisko rezultātu.

Valsts policijas darba galvenie mērķi drošības jomā:

•         Samazināt noziedzības cēloņus orientējoties uz potenciālo cietušo, jo cilvēkam ir raksturīgi domāt, ka ar viņu jau nekas nenotiks. Diemžēl tā ir ilūzija. Tādējādi policijas darbiniekiem ir jārunā ar cilvēku, kā tas var garantēt savu un sava īpašuma drošību.

•         Samazināt noziedzības cēloņus cenšoties noskaidrot, kas pamudina cilvēku pārkāpt likumu.

•         Stiprināt iedzīvotāju drošību gan pildot dienesta pienākumus, gan piedaloties diskusijās, kurās tiek aplūkoti ar drošību saistīti jautājumi. Galvenais ir saskatīt cēloņsakarības, kuras veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Lai sekmīgi un operatīvi realizētu augstāk minētos mērķus, Valsts policijas darbinieki līdztekus tiešajiem pienākumiem līdzdarbojas vairākās valsts mēroga programmās, kas risina bērnu noziedzības novēršanas, narkotisko un psihotropo vielu izplatības ierobežošanas, cilvēku tirdzniecības, vardarbības ģimenē mazināšanas jautājumus.

Jāuzsver, ka daudz tiek strādāts pie tā, lai pieaugtu sabiedrības uzticība policijai. Patlaban tiek īstenots projekts „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā”, kura ietvaros policijas darbinieki aptaujā iedzīvotājus, uzzinot aktuālākās problēmas, kas skar policijas darbu, komunikāciju ar iedzīvotājiem un personu drošību.

Interesantu, noderīgu un unikālu pētījumu Latvijā ir veikusi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde kopā ar apdrošināšanas sabiedrību „Balta” (tika aptaujāti gan iedzīvotāji, gan zagļi) un sagatavots pārskats par aktuālo situāciju īpašuma zādzību jomā, kā arī praktiski ieteikumi efektīvākiem mājokļa drošības pasākumiem.