Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētās profesijās - spridzinātājs un spridzināšanas darbu vadītājs atzīšanas kārtību, un cita, ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu, saistīta informācija.

Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā? 

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums). 
 • Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 
  • - 2019.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.103). 
  • - 2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.566). 
  • - 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.827). 
  • - 2012.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.71).
  • - Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.47).

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).   

 • Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. 
  • Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums.
  • Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” (turpmāk – MK noteikumi Nr.907).
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma “Spridzināšanas darbu veikšana civilām vajadzībām” 160 stundu apjomā – izglītības programmas kods 20P 861 01.

 

Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā Latvijā?

Saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 24.panta pirmā daļā noteikto, lai fiziskā persona būtu pilnvarota rīkoties ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm šajā likumā noteiktajā kārtībā, tā saņem spridzinātāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu veikšanā. 

Saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 24.panta otrā daļā noteikto, lai fiziskā persona būtu pilnvarota vadīt spridzināšanas darbus, tā saņem spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu, kas apliecina personas profesionālo kompetenci spridzināšanas darbu vadīšanā.

Saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 24.panta trešā daļā noteikto, ja persona spridzinātāja sertifikātu vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu vai tiem pielīdzināmu personas profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu saņēmusi ārvalstī un tas ir atzīts likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā, tai ir tādas pašas tiesības kā šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām personām.

Taču Valsts policija vērš īpašu uzmanību, ka personai, kurai sertifikāts vai tam pielīdzināms personas profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments, kas saņemts ārvalstī ir atzīts likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā, ir aizliegts Latvijā individuālā kārtā izgatavot, iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, pārsūtīt, pārvadāt un izmantot sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises un to sastāvdaļas.

Personai ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) spridzināšanas darbu veikšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai, realizēšanai, eksportam, importam, tranzītam vai pārvietošanai.

Valsts policija papildus informē, ka komersantam pirms jauna darbinieka pieņemšanas darbā saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 “Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība” noteikto, jāsaņem Valsts policijas atzinums, ka uz attiecīgo darbinieku neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi. 

Saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, darbā nedrīkst pieņemt personu, kura:

 • ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
 • ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, — kamēr nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda stāšanās spēkā,
 • ir atbrīvots no kriminālatbildības, — kamēr nav pagājis gads pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā,
 • ir nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, — kamēr nav pagājis pārbaudes laiks,
 • tiek turēts aizdomās vai apsūdzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,
 • ir administratīvi sodīts par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu aprites noteikumu pārkāpumu, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai, — kamēr nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes,
 • ir persona, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi,
 • ir persona, kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība,
 • ir persona, par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir likumā noteiktajā kārtībā iegūtas un pārbaudītas ziņas, kas liecina par šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, politiskajām partijām vai sabiedriskajām organizācijām (biedrībām), to apvienībām vai kustībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad tā ir apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību pie organizētās noziedzības grupām.

 

Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā Latvijas Republikā? 

1.solis. 

Iesniegt Valsts policijā  iesniegumu (Noteikumi Nr.827 1.pielikums). 

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208232); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

2.solis. 

Ieniegumam pievienot:

 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju. 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir).  
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

 

3.solis. 

Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro apmērā.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22  
Konta nr. LV15TREL1060140922000

Maksājuma mērķis: Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

 

4.solis. 

Saņemot pretendenta  iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai Valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām spridzinātāja profesijā, spridzināšanas darbu vadītāja profesijā, kas noteiktas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā un Noteikumos Nr.907, un pieņem lēmumu.

Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā.

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
 
Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā, Valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par spridzinātāju vai spridzināšanas darbu vadītāju.

Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā, Valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par spridzinātāju vai spridzināšanas darbu vadītāju.

Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026, E-pasts - kanceleja@iem.gov.lv).

Valsts policija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Valsts valodas likumu privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, valsts valoda jālieto tad, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību).

 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā Latvijā

Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par spridzinātāju vai spridzināšanas darbu vadītāju var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši  MK noteikumu Nr.47 prasībām, personai Valsts policijā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību spridzinātāja profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.
 • ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Deklarāciju var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.

 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja profesijā un kuri vēlas strādāt spridzinātāja profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

 1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā spridzinātāja profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā spridzinātāja profesijā;
 3. ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Valsts policija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs spridzinātājaa profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

 1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. 

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

 1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
 2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
 3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai spridzinātāja profesijā);
 4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
 5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
 6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.