Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā - pirotehniķis atzīšanas kārtību, un cita, ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu, saistīta informācija.

 

Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pirotehniķa profesijā? 

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums). 
 • Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 
  • 2019.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.103). 
  • 2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.566). 
  • 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.827). 
  • 2012.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.71).
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.47).

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).   

 • Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. 
  • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums.
  • Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.45 “Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” (turpmāk – MK noteikumi Nr.45).
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma “Pirotehniskie darbi” 160 stundu apjomā – izglītības programmas kods 30 P818001.

 

Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt pirotehniķa profesijā Latvijā?

Saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 19.pantā noteikto, lai fiziska persona būtu pilnvarota rīkoties ar F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai P2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem un izmantot tos šajā likumā noteiktajā kārtībā, tai nepieciešams saņemt sertifikātu, kas apliecina šīs personas speciālās zināšanas pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā. 

Fiziskajai personai nav jāsaņem pirotehniķa sertifikāts, ja šī persona tam pielīdzināmu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu saņēmusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. 

Taču Valsts policija vērš īpašu uzmanību, ka personai, kurai pielīdzināts citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī profesionālo kompetenci apliecinošais saņemtais dokuments, nav tiesības individuālā kārtā sniegt pirotehniskos pakalpojumus Latvijā, izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai (salūtu demonstrēšanai). 

Personai ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

Valsts policija papildus informē, ka komersantam pirms jauna darbinieka (kuram būs pielaide darbam ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem) pieņemšanas darbā jāsaņem Valsts policijas atzinums, ka uz attiecīgo darbinieku neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”.

Saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 7.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, darbā nedrīkst pieņemt personu, kura:

 • sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par huligānismu vai pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
 • notiesāta par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, — ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par atbrīvošanu no soda,
 • atbrīvota no kriminālatbildības par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais lēmums,
 • nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis pārbaudes laiks,
 • kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par šīs daļas 1.punkta "a" apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu,
 • administratīvi sodīta par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpumiem, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
 • kurai diagnosticēti psihiski traucējumi un diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

 

Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai pirotehniķa profesijā Latvijas Republikā? 

1.solis. 

Iesniegt Valsts policijā  iesniegumu (Noteikumi Nr.827 1.pielikums). 

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208232); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

2.solis. 

Ieniegumam pievienot:

 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju. 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir).  
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

 

3.solis. 

Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro apmērā.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22  
Konta nr. LV15TREL1060140922000

Maksājuma mērķis: Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

 

4.solis. 

Saņemot pretendenta  iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai Valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pirotehniķa profesijā, kas noteiktas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā un Noteikumos Nr.45 un pieņem lēmumu.

Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā.

Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. 
Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.

Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķaa profesijā, Valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par pirotehniķi.

Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026, E-pasts - kanceleja@iem.gov.lv).

Valsts policija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Valsts valodas likumu privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, valsts valoda jālieto tad, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību).

 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana pirotehniķa profesijā Latvijā 

Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību pirotehniķa profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par pirotehniķi var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši  MK noteikumu Nr.47 prasībām, personai Valsts policijā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību pirotehniķa profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.
 • ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Deklarāciju var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.

 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pirotehniķa profesijā

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pirotehniķa profesijā un kuri vēlas strādāt pirotehniķa profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

 1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pirotehniķa profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pirotehniķa profesijā;
 3. ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Valsts policija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pirotehniķaa profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

 1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. 

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

 1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
 2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
 3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pirotehniķa profesijā);
 4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
 5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
 6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.