Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā - detektīvs atzīšanas kārtību, un cita, ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu, saistīta informācija.

 

Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu detektīva profesijā? 

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums). 
 • Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 
  • 2019.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.103). 
  • 2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.566). 
  • 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.827). 
  • 2012.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.71).
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.47).

 Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).   

 

Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. 

 • Detektīvdarbības likums. 

 

Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt detektīva profesijā Latvijā?

Saskaņā ar Detektīvdarbības likuma 6.pantu, detektīvam ir izvirzītas šādas galvenās prasības: jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim vai Latvijas nepilsonim, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs (tiesa, prokuratūra, policija, izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes).

Saņemt sertifikātu un veikt detektīvdarbību nav tiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis:

 • kurš ir tiesībaizsardzības iestādes amatpersona vai darbinieks;
 • kurš ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kurš ir notiesāts par šīs daļas 2.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — agrāk par gadu pēc tam, kad stājies spēkā nolēmums par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas;
 • kurš ir atbrīvots no kriminālatbildības par šīs daļas 2.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — agrāk par gadu pēc lēmuma spēkā stāšanās;
 • kurš ir nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības par šīs daļas 2.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — pirms pārbaudes laika beigām;
 • pret kuru uzsākta kriminālvajāšana par šīs daļas 2.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;
 • kurš ir administratīvi sodīts par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
 • kuram ir konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotiskajām, psihotropajām vai toksiskajām vielām;
 • kurš ir atbrīvots (atlaists) no darba vai dienesta tiesībaizsardzības iestādē sakarā ar disciplināro pārkāpumu, ja pēc atbrīvošanas (atlaišanas) no darba vai dienesta nav pagājuši trīs gadi;
 • par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka attiecīgās personas darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai citu personu likumīgajām interesēm.

 

Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai detektīva profesijā Latvijas Republikā? 

1.solis. 

Iesniegt Valsts policijā  iesniegumu (MK noteikumu Nr.827 1.pielikums). 

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208232); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

2.solis. 

Ieniegumam pievienot:

 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju. 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir).  
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

 

3.solis. 

Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro apmērā.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22  
Konta nr. LV15TREL1060140922000

Maksājuma mērķis: Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

 

4.solis. 

Saņemot pretendenta  iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai Valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām detektīva profesijā, un pieņem lēmumu.

Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā. 

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. 

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence vai iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jāiziet adaptācijas periods.

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā, Valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par detektīvu.

Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026, E-pasts - kanceleja@iem.gov.lv).

 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana detektīva profesijā Latvijā

Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību detektīva profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par detektīvu var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši  MK noteikumu Nr.47 prasībām, personai Valsts policijā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • Pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
 • Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Deklarāciju var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.

 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva profesijā

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt detektīva profesijā un kuri vēlas strādāt detektīva profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

 1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā detektīva profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā detektīva profesijā;
 3. ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Valsts policija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

 1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. 

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

 1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
 2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
 3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai detektīva profesijā);
 4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
 5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
 6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

 

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.