Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā - apsardzes darbinieks atzīšanas kārtību, un cita, ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu, saistīta informācija.

 

Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu apsardzes darbinieka profesijā? 

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums). 
 • Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 
  • 2019.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.103). 
  • 2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.566). 
  • 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.827). 
  • 2012.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.71).
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.47).

 

 Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).   

 

Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. 

 • Apsardzes darbības likums.
  • Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.380 “Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.380). 
 • Profesionālās tālākizglītības programma apsardzes pakalpojumu
  jomā – izglītības programmas kods 20T861001 (apsardzes darbinieks) vai izglītības programmas kods 30T861001 (apsardzes organizators).

 • Profesionālās pilnveides izglītības programma “Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 84 stundu apjomā – izglītības programmas kods 20P861001.

 • Profesionālās pilnveides izglītības programma “Apsardzes darbs” 160 stundu apjomā – izglītības programmas kods 20P86100.

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija – “Drošības speciālists” – izglītības programmas kods 41861.

 • Piektā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija “Drošības dienesta vadītājs” – izglītības programmas kods 42861.


   


 

Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt apsardzes darbinieka profesijā Latvijā?

Saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 14.panta pirmo daļu, apsardzes sertifikātu MK noteikumu Nr.380 noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

MK noteikumu Nr.380 prasības noteiktas:

 • II. nodaļā par apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo izglītību.
 • III. nodaļā par personām, kurām apsardzes sertifikāta saņemšanai nav nepieciešams kārtot pārbaudījumu.

 

Apsardzes darbības likuma 15.pantā noteiktie apsardzes sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi:

Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai:

 1. kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 2. kura ir notiesāta par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — ja nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas stāšanās spēkā;
 3. kura atbrīvota no kriminālatbildības par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis gads pēc lēmuma stāšanās spēkā;
 4. kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — pirms pārbaudes laika beigām;
 5. kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;
 6. kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
 7. kurai pēdējā gada laikā anulēts apsardzes sertifikāts;
 8. kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi;
 9. kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
 10. kurai nav nepieciešamo valsts valodas prasmju.

 

Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai apsardzes darbinieka profesijā Latvijas Republikā? 

1.solis. 

Iesniegt Valsts policijā  iesniegumu (Noteikumu Nr.827 1.pielikums). 

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208232); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

2.solis. 

Ieniegumam pievienot:

 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju. 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir).  
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir). 

 

3.solis. 

Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro apmērā.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22  
Konta nr. LV15TREL1060140922000

Maksājuma mērķis: Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

 

4.solis. 

Saņemot pretendenta  iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai Valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām apsardzes darbinieka profesijā, kas noteiktas MK noteikumos Nr.380 un pieņem lēmumu.

Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā. 

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbinieka profesijā, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. 

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence vai iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbinieka profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.

Ja pretendenta iegūtais sertifikāts vai licence vai iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbiniekaa profesijā, Valsts policija pieņem lēmumu par profesionālā kvalifikācija neatzīšanu un sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par apsardzes darbinieku.

Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026, E-pasts - kanceleja@iem.gov.lv).

Valsts policija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1.pielikumā minēto apsardzes darbiniekam profesionālo un amata pienākumu veikšanai ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši vidējā līmeņa pirmajai pakāpei (B1).


 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana apsardzes darbinieka profesijā Latvijā

Apsardzes darbības likuma 4.panta otrā daļa noteic, ka Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētais apsardzes komersants sniedz apsardzes pakalpojumus Latvijas Republikā bez speciālās atļaujas (licences), ja apsardzes pakalpojumu sniegšana, kas uzsākta attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ir saistīta ar iebraukšanu Latvijas Republikā uz laiku, lai to turpinātu, bet nav pastāvīga apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikā.

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.

 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs apsardzes darbinieka profesijā

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt apsardzes darbinieka profesijā un kuri vēlas strādāt apsardzes darbinieka profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

 • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā apsardzes darbinieka profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā apsardzes darbinieka profesijā;
 • ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Valsts policija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs apsardzes darbiniekaa profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

 1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. 

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Valsts policijā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

 1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
 2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina);
 3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai apsardzes darbinieka profesijā);
 4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
 5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
 6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

 

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Iesniegumu var iesniegt: 

 • personīgi (adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B, 4.stāvs, E-pasts: pasts@vp.gov.lv; tālr.67208212); 
 • pa pastu (adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga LV-1014); 
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (adrese: pasts@vp.gov.lv)

 

Kontaktinformācija: Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, as@vp.gov.lv; tālr. 67208232.