Atkārtoti likumpārkāpumi un to novēršana arvien vairāk kļūst par vienu no policijas preventīvā darba prioritātēm dažādās pasaules valstīs. Gan Latvijā, gan citās valstīs, pētot kriminogēno situāciju, ir skaidri redzams, ka noziegumu izkliede ir ļoti neproporcionāla, t.i., liela daļa noziegumu tiek vērsta pret mazu daļu sabiedrības, jo risks kļūt par cietušo ir īpaši izteikts noteiktām personu grupām, tāpat liela daļa noziegumu notiek ģeogrāfiski mazās teritorijās, jo tajās ir vāji aizsargfaktori, turklāt arī risks izdarīt likumpārkāpumu ir izteiktāks noteiktām personu grupām, ņemot vērā šo grupu riska faktorus. Tieši policijas spēja savlaicīgi atpazīt atkārtotu likumpārkāpumu riskus un tam sekojošā proaktīvā rīcība ir tas, kas ilgtermiņā ietekmēs vidi, kurā mēs dzīvojam, un liecinās par tās drošību. 

Grāmatas „Atkārtotu likumpārkāpumu novēršanas pamatprincipi” mērķis ir sniegt lasītājam plašu un vispusīgu ieskatu par atkārtotu likumpārkāpumu veidošanās pamatprincipiem, to risku novērtēšanas un pārvaldības procesu, kā arī par starpinstitūciju sadarbības pamatnostādnēm. Īpaša uzmanība grāmatā ir veltīta atkārtotu likumpārkāpumu problemātikai un noziegumu pret personu un noziegumu pret īpašumu novēršanai, detalizēti iztirzājot riska faktorus, kuri ietekmē šo noziegumu atkārtotību. Tieši riska faktoru apzināšana ir būtiska, lai policija varētu plānot preventīvās darbības gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tādēļ grāmatas mērķauditorija ir ne tikai tās policijas amatpersonas, kuras veic, vada vai organizē policijas preventīvo darbu, bet arī policijas zemākā, vidējā un augstākā līmeņa vadība.

Preventīvais darbs, kas ir neapšaubāms pamats drošai dzīves videi, būs veiksmīgs tikai tad, ja policija savus ierobežotos resursus spēs izmantot efektīvi un efektīgi. Tas nozīmē, ka policijas darbs nākotnē nav iedomājams bez risku novērtēšanas instrumentu izmantošanas ikdienas darbā, reaģējot uz dažāda veida likumpārkāpumiem, nosakot skaidras rīcības prioritātes, tai skaitā preventīvā darba realizēšanā atkarībā no atkārtotības riska līmeņa. Tāpat policijas darbs nākotnē nav iedomājams bez policijas vēlmes un spējām drošības aktualitāšu risināšanā iesaistīt sadarbības partnerus gan no valsts, gan nevalstiskā sektora. Līdz ar to tas ietver ne tikai nepieciešamību veikt savu prasmju un iekšējo procedūru pilnveidi atkārtotu likumpārkāpumu identificēšanai un novēršanai, bet šajā procesā iesaistīt sadarbības partnerus, kas, savukārt, nozīmē veidot atvērtu un savstarpējā uzticībā balstītu sadarbības politiku. 

Autoru kolektīvs no sirds cer, ka grāmatā aplūkotā atkārtotu likumpārkāpumu problemātika un tās novēršanas pamatprincipi kalpos kā viens no atspēriena punktiem, lai mēs visi kopā veidotu efektīvu un efektīgu preventīvo praksi policijā, kas ilgtermiņā ļaus veidot drošāku dzīves vidi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 

Autori: Landmane D., Rinkevics A., Eināts K., 2019