Mēnešalga:
1010 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
vecākais inspektors (profesiju klasifikatora kods –335505)

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:
- veikt Kadetu nodaļas (turpmāk – nodaļa) amatpersonu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti un tā ievērošanas kontroli, nodaļas lietvedībā esošo dokumentu apriti, nodrošināt lietvedības noteikumu ievērošanu;
- veikt nodaļas kadetu praktisko nodarbību vadīšanu profesionālās ētikas, dienesta disciplīnas jautājumos, sagatavot zvēresta došanai, rīcībai ārkārtas situācijās, atbilstoši tiesību aktiem, veikt nodaļas amatpersonu instruktāžas un kontroli Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumu izpildes jautājumos, nodaļas kadetu mācību/studiju grupu vecāko un vecāko vietnieku darba kontroli;
- veikt disciplīnas pārkāpumu izmeklēšanu saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumu;
- piedalīties nodaļas uzdevumu pildīšanai nepieciešamo Valsts policijas koledžas iekšējo normatīvo aktu, pavēļu, pārskatu un uzziņu izstrādē;
- kontrolēt nodaļas amatpersonu rīcībā nodoto materiāltehnisko līdzekļu racionālu izmantošanu;
- piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumos un organizēt nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildi minētajos pasākumos;
- kontrolēt kadetu ārējā izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumu ievērošanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, pedagoģiskās izglītības tematiskajās jomās;
- vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, Power Point;
- amata pildīšanai nepieciešama otrās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Piedāvājam:
 - atalgojumu sākot no 1010,00 EUR, papildus ņemot vērā mēnešalgu noteikšanas kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2021.gada 30.aprīlim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014 ar norādi “Konkursam uz Kadetu nodaļas vecākā inspektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: mob:26359573; 67146281.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

    Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz