Mēnešalga:
1010 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras vecākais inspektors

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:
     nodrošināt bruņojuma apriti Valsts policijas koledžā;
    koordinēt un kontrolēt šaušanas apmācības īstenošanas procesu Valsts policijas amatpersonām dienesta vietās;
    izstrādāt, periodiski aktualizēt un pilnveidot vienotu pieaugušo neformālās izglītības programmu Valsts policijas amatpersonu apmācībai šaušanas jomā un šaušanas prasmju pilnveidošanai;
    izstrādāt un aktualizēt šaušanas ieskaites vērtēšanas kritērijus Valsts policijas amatpersonām;
    ievietot un uzturēt mācību un ieskaišu saturu IPAS un e-mācību vidē neformālās izglītības pasākumu īstenošanai dienesta vietās šaušanas apmācības jomā;
    sniegt metodiskus norādījumus, organizēt un īstenot pieaugušo neformālās izglītības pasākumus Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras personāla apmācības speciālistiem šaušanas apmācības procesa īstenošanai Valsts policijas amatpersonām;
    nodrošināt kārtības un drošības noteikumu ievērošanu praktisko nodarbību laikā šautuvē;
    darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, pedagoģiskās izglītības tematiskajās jomās;
-    vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās;
-    vēlamas zināšanas par bruņojuma aprites kārtību;
-    labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, Power Point.

Piedāvājam:
 - atalgojumu sākot no 1010,00 EUR, papildus ņemot vērā mēnešalgu noteikšanas kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2020.gada 2.decembrim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs. Dokumentus nosūtīt uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146285, 67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.

Pretendentiem jāpiesakās līdz