Mēnešalga:
823 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

LEKTORS (uz darba līguma pamata Policijas tiesību katedrā) 1 amata vieta uz 0.5 slodzi

Iestāde: Valsts policijas koledža
Darbavieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

Docējamie kursi:
-    pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” studiju kursu “Šaušanas nepieciešamības izvērtēšanas stratēģija” pilna laika klātienes kadetiem un nepilna laika neklātienes studējošajiem;
-    arodizglītības programmā “Policijas darbs” un profesionālās izglītības programmā “Policijas darba pamati” - mācību priekšmetu “Policijas taktika”;
-    pieaugušo neformālās izglītības programmās - “Durvju taktiskā uzlaušana”; “Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika”; “Policijas taktika grupveida huligānisma pārtraukšanā un masu nekārtību likvidēšanā (taktiskais līmenis)”.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
    doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs;
    docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
    zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
    profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.

Amata pienākumos ietilpst:
- īstenot policijas darbinieku pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu;
- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
- izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;
- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;
- ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu pieaugušo neformālās izglītības, studiju (mācību) programmu apguvi;
- izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;
- pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;
- izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes;
- organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros;
- vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
- darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.

Piedāvājam:
-    zemākā mēneša darba algas likme 823,00 EUR (par pilnu slodzi), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficientu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);
-    0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2020.gada 2.decembrim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146285, 67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
-    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.

Pretendentiem jāpiesakās līdz