Mēnešalga:
1200 līdz 1400 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Administratīvās nodaļas Juridiskā atbalsta grupas

JURISTU

 (profesiju klasifikatora kods 261101)

(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

 • izstrādāt, saskaņot iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus un cita veida dokumentu projektus;
 • sagatavot un sniegt atzinumus par Iekšlietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī Valsts policijas un tās struktūrvienību sagatavotajiem dokumentu projektiem;
 • sekot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kuri ietekmē vai var ietekmēt Koledžas darbību, t.sk., Koledžas nodarbināto dienesta (darba) pienākumu izpildi un elektroniski par šīm izmaiņām informēt Koledžas nodarbinātos;
 • sagatavojot prasības pieteikumus, apelācijas sūdzības u.c. dokumentu projektus civillietās un administratīvajās lietās, kurās Koledža ir lietas dalībnieks. Nodrošināt neatmaksāto mācību izdevumu piedziņas procesu;
 • pārstāvēt Koledžu tiesas sēdēs civillietās un administratīvajās lietās, kurās Koledža ir lietas dalībnieks;
 • veikt Koledžas plānošanas dokumentu (darba plāns, pārskati, stratēģija u.c.) izstrādi, apkopot, sagatavot atskaites par to izpildi un iesniegt Administratīvās nodaļas vadītājam  un Koledžas vadībai.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (jurists);
 • vismaz divu gadu pieredze tiesību zinātņu jomā;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē un tiesvedības procesu nodrošināšanā;
 • spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
 • pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvāka darba pienākumu izpildes veicināšanai;
 • labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, dokumentu vadības sistēma NAMEJS, darbības interneta vidē,  kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem;
 • valsts valodas pārzināšana augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai (no 1200,00 līdz 1400,00 EUR,atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un darbinieka individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju vērtējumam (ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju un kompetences, darba sniegumu un darba apjomu);
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • sociālās garantijas.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 25.februārim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Administratīvās nodaļas jurista amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146283, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.


Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.Pretendentiem jāpiesakās līdz