Mēnešalga:
1429 līdz 1633 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzValsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Juridiskā biroja
Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas
jurists
Profesijas kods – 2611 01

Vispārējie darba pienākumi:
- izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sūdzības un sagatavo atbilžu vai administratīvo aktu projektus;
- sagatavot prasības pieteikumu, apelācijas sūdzību, blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, paskaidrojumu un iesniegumu projektus civillietās un administratīvajās lietās, kurās Valsts policija ir lietas dalībnieks (izņemot administratīvo pārkāpumu lietas), iesniegt cietušā kompensācijas pieteikumus kriminālprocesā;
- piešķirto pilnvaru ietvaros pārstāvēt Valsts policijas intereses iestādēs, citās institūcijās un tiesās;
- izstrādāt ar Valsts policijas darbību saistītu civiltiesisku līgumu, sadarbības līgumu un vienošanās projektus, kā arī organizēt šo līgumu noslēgšanu, izskatīt citu struktūrvienību un iestāžu izstrādātos līgumu un vienošanās projektus, organizēt centralizēto iepirkumu līgumu noslēgšanu;
-izskatīt, analizēt un sagatavot atzinumus par Iekšlietu ministrijas, citu institūciju, Valsts policijas struktūrvienību sagatavotajiem dokumentu projektiem par Valsts policijas darba nodrošināšanas un uzlabošanas jautājumiem, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanu;
- sniegt juridiska rakstura konsultācijas un atzinumus Valsts policijas nodarbinātajiem par Valsts policijas darbību reglamentējošiem jautājumiem.

 Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
- profesionālais maģistra grāds (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija);
- vismaz trīs gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā vēlama pieredze valsts pārvaldē;
- izpratne par tiesvedības procesiem; zināšanas darba tiesībās, administratīvajās un civiltiesībās, zināšanas ES tiesībās;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē,
- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Piedāvājam:
-    darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
-    mēnešalgu 1429.00 EUR līdz 1633.00 EUR
-    sociālās garantijas (pēc pārbaudes laika);
-    radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu.


Darba vietas adrese: Valsts policija, Čiekurkalna 1 līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026 (divas vakances).

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 22.decembrim

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv :
-    motivētu pieteikuma vēstuli;
-    dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.

Papildu informācija pa tālruni – 67075534.


Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz