Statuss:
Noslēdzies

attēls

attēls

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta vispārējais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestāžu darbības operativitātes un efektivitātes paaugstināšanai sabiedriskās drošības palielināšanas jomā, apgādājot tās ar informāciju, kura ļauj uzlabot profilakses darbu, kā arī uzlabot dažādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas efektivitāti.

Konkrētais projekta mērķis - izveidot visām valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestādēm vienotu notikumu reģistrācijas sistēmu un tās darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī veikt organizatoriskos pasākumus, kuri ļaus:

  • Ievērojami palielināt operatīvas informācijas pieejamību un paātrināt tās apriti;

  • Palielināt iestāžu sadarbības operativitāti;

Nodrošināt iedzīvotājus, uzņēmējus un valsts pārvaldes iestādes ar informāciju.

šā gada 23.novembrī ERAF līdzfinansētais projekts "Vienotais notikumu reģistrs" noslēdzās.

Projekta ietvaros ir sasniegti šādi uzdevumi:

1. Programmatūras izstrāde un piegāde

Izstrādāta jauna Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS) apakšsistēma „Vienotais notikumu reģistrs” (VNR). Izstrādāta universāla tīkla saskarne ārējo sistēmu pieslēgšanai VNR izmantojot IIIS datu izplatīšanas servisu infrastruktūru. Papildināta un uzlabota esošās IIIS apakšsistēmas „Elektroniskais notikumu žurnāls” (ENŽ) funkcionalitāte, tajā skaitā, policijas spēku dislokācijas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas instrumentu iestrāde ENŽ lietotnē, notikumu sasaistes funkcionalitāte, notikumā iesaistīto transportlīdzekļu funkcionalitāte. Veiktas izmaiņas VUGD informācijas sistēmā IRRVIS ar mērķi nodrošināt VUGD notikumu iekļaušanu VNR. Izstrādāti divi elektroniskie pakalpojumi. Izstrādāta VNR pilna teksta meklēšana un pilnveidota ENŽ notikumu meklēšana. Izstrādāta datu nodošanas transformācija no VNR uz datu noliktavu. Izstrādāti VNR un ENŽ atskaišu ģenerēšanas skripti, ir realizētas 12 jaunas ENŽ atskaites un 4 VNR atskaites. Ir nodrošināta riska informācijas datu uzturēšana.

2. Tehniskās infrastruktūras pielāgošana un konfigurēšana

Lai nodrošinātu VNR sistēmas darbību ir pilnveidota IIIS tehniskā infrastruktūra – piegādāti un ieviesti ekspluatācijā divi serveri, palielināts datu glabāšanas sistēmas apjoms. Ir piegādāta jauna IIIS apakšsistēma VNR. Izstrādes laikā ir veiktas IIIS izmaiņas nodrošinot iespēju ārējām sistēmām izmantojot universālo tīkla saskarni pieslēgties IIIS un nodot datus VNR. Veiktas izmaiņas esošajā VUGD notikumu ievades sistēmā IRRVIS.

3. Ar sistēmas darbināšanu saistītā personāla apmācība

Apmācīti 19 ENŽ-VNR lietotāji-instruktori un 11 VNR lietotāji-instruktori, kā arī 3 sistēmu administratori un 3 uzturēšanas programmētāji.

4. Izstrādāta ar sistēmas uzturēšanu un lietošanu saistītā dokumentācija (t.sk., lietotāja rokasgrāmata un gala lietotāju apmācības materiāli).

 

Statistika.JPG

E-pakalpojums sniegs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā reģistrēto notikumu statistikas datiem, nodrošinot notikumu atlases iespējas dažādos šķērsgriezumos (piemēram, pēc notikumu veida, vietas un laika perioda) un atlases rezultātu attēlošanu tabulveidā un uz ģeogrāfiskās kartes. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

***

Apkopojums.JPG


E-pakalpojums sniegs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā steidzami publicējamiem paziņojumiem un kopsavilkumam par pēdējā diennaktī reģistrētajiem notikumiem, kā arī nodrošinās Reģistrā reģistrēto notikumu meklēšanu, lai parādītu notikumu publicējamās informācijas apkopojumu un notikumu statistiku. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Projekts noslēdzies 2011. gada 23. novembrī.