Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts policijas dienesta zirga iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

Procesa apraksts

 1. pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz/nosūta iesniegumu, kurā norāda publiskā pasākuma aprakstu, norises vietu, laika posmu, pasākuma dalībnieku un apmeklētāju skaitu, pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas un iespējamos riskus (sabiedriskā miera un kārtības traucēšana, pārmērīga alkohola lietošana, neatļauta narkotisko vielu lietošana, pasākuma norises laikā iespējamās traumas, ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, transportlīdzekļu uzbraukšana šķēršļiem vai gājējiem, ugunsgrēka riski utt.), kā arī norāda pasākuma netraucētai norisei vēlamos Valsts policijas resursus un to izmantošanas laika posmu. Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem pašvaldības atļauju publiskā pasākuma organizēšanai, kā arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauja pasākuma organizēšanai, ja pasākuma norise plānota uz valsts autoceļiem. Minēto atļauju kopijas, kā arī pasākuma norises shēmu pievieno iesniegumam, ko iesniedz Valsts policijā ne vēlāk, kā 10 dienas pirms publiskā pasākuma norises. Maksas pakalpojumus publisko pasākumu norises vietās Valsts policija sniedz pēc līguma par maksas pakalpojumu sniegšanu slēgšanas un tad, ja trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.

 2. pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policija izvērtē tās rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
  Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis” 3.punkts nosaka tiesības Valsts policijai sniegt šajos noteikumos minētos pakalpojumus, tostarp, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi. Ja tiek pieņemts lēmums par maksas pakalpojuma sniegšanu, atbildīgā amatpersona sazinās ar iesniedzēju un sagatavo līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu, bet gadījumā, ja līgums netiek slēgts, Valsts policija par to informē rakstiski.

 3. Maksājums
  Maksājums

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts policijas dienesta zirga iesaistīšana privātpersonas organizētos publiskos pasākumos3.45 EUR