Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana spridzināšanas darbu veikšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai
Speciālās atļaujas (licences) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja uz attiecīgo individuālo komersantu vai personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbiniekiem, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, uzskaiti, realizēšanu vai spridzināšanas darbu veikšanu, neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma minētie ierobežojumi

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Iesniegumam pievienojama:
  1. dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai izgatavot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, ja ziņas par nekustamo īpašumu nav ierakstītas zemesgrāmatā;
  2. apsardzes līguma kopija, kas apliecina, ka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktava (turpmāk – noliktava) un ražotne ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti;
  3. noliktavas un ražotnes atrašanās vietas plāns mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu un bīstamības zonas rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;
  4. noliktavas telpu plāns mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo daudzumu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru;
  5. ģimenes ārsta atzinums, psihiatra atzinums un narkologa atzinums par individuālo komersantu vai personu, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un to darbinieku veselības stāvokli, kuri tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu;
  6. komersanta darbinieku saraksts, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu. Sarakstā norāda darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, amatu, spridzinātāja sertifikāta numuru, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta numuru.

  Valsts nodevas maksājumu veic pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratn (skat. 3.soli "Apmaksas veikšana")

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
  Licenci var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.
  Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokolu saistībā par pieņemto lēmumu atteikt izsniegt.

 3. Apmaksas veikšana
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV96TREL1060140921900
  Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

  Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

  Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta formā, paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9. Minētais neattiecas uz dublikāta vai atkārtotas licences izsniegšanu.

Maksājumi

PozīcijaCena
par licences izsniegšanu spridzināšanas darbu veikšanai711.44 EUR
par licences izsniegšanu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai2134.31 EUR
par licences izsniegšanu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai2134.31 EUR
par licences dublikāta izsniegšanu14.23 EUR
par atkārtotas licences izsniegšanu14.23 EUR