Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu u.tml. priekšmetu atklāšanai

Procesa apraksts

 1. pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz/nosūta iesniegumu, kurā norāda publiskā pasākuma aprakstu, norises vietu, laika posmu, pasākuma dalībnieku un apmeklētāju skaitu, pasākuma norises vietas aptuveno platību, pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas un iespējamos riskus (spridzināšanas draudi, ugunsgrēka riski utt.) Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem pašvaldības atļauju publiskā pasākuma organizēšanai, kā arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauja pasākuma organizēšanai, ja pasākuma norise plānota uz valsts autoceļiem. Minēto atļauju kopijas, kā arī pasākuma norises shēmu pievieno iesniegumam, ko iesniedz Valsts policijā ne vēlāk, kā 10 dienas pirms publiskā pasākuma norises. Maksas pakalpojumus publisko pasākumu norises vietās Valsts policija sniedz pēc līguma par maksas pakalpojumu sniegšanu slēgšanas un tad, ja trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.

 2. pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policija izvērtē tās rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
  Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis” 3.punkts nosaka tiesības Valsts policijai sniegt šajos noteikumos minētos pakalpojumus, tostarp, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi. Ja tiek pieņemts lēmums par maksas pakalpojuma sniegšanu, atbildīgā amatpersona sazinās ar iesniedzēju un sagatavo līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu, bet gadījumā, ja līgums netiek slēgts, Valsts policija par to informē rakstiski.

 3. Apmaksas veikšana
  Apmaksa tiek veikta saskaņā ar noslēgto līgumu

Maksājumi

PozīcijaCena
Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai118.14 EUR