Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ieroču atļauju izsniegšana fiziskajām personām - ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča glabāšanas atļauja, ieroča nēsāšanas atļauja.

Procesa apraksts

 1. Procesa apraksts
  Šobrīd ieroča atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ieroču aprites likums (pieņemts 2019.gada 14.martā, stājās spēkā 2019.gada 10.aprīlī) un tam pakārtotie Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr.221 „Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” (stājās spēkā 2019.gada 15.jūnijā, turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.211) un Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr.210 „Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti” (stājās spēkā 2019.gada 15.jūnijā, turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.210).
  Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu atbilstoši MK noteikumu Nr.211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu”1.pielikumam, Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana (turpmāk – Valsts policijas struktūrvienība).
  Valsts policijas reģionālo struktūrvienību kontaktinformācija un pieņemšanas laiki ir atrodami www.vp.gov.lv.

 2. Iesniegums
  Iesniegumā ir jānorāda:
  1. vārdu, uzvārdu un personas kodu, kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;
  2. ieroča atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju);
  3. ieroča kategoriju;
  4. šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru un jaudu norāda, ja šāda informācija ir zināma;
  5. šaujamieroča lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus (pamatojumu ieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai);
  6. paredzamo ieroča un munīcijas glabāšanas vietu (adresi);
  7. ziņas par pārdevēju norāda, ja šāda informācija ir zināma. Minētā informācija aizpildāma obligāti, ja ieroci paredzēts iegādāties ārpus Latvijas;
  8. muitas punktu, ja tas ir zināms, norāda, ja šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

 3. Pievienojamie dokumenti
  Minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno šādus dokumentus:
  1. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
  2. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk - sporta federācija) izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta tās kolektīvā biedra sporta organizācijā (turpmāk - sporta organizācija). Ja fiziskā persona vēlas iegādāties sportam klasificētus A kategorijas šaujamieročus, tā pievieno sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz 12 mēnešus ir reģistrēta sporta organizācijā un tai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā.
  3. sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kurā norāda:
  3.1. ieroča kategoriju, darbības veidu, kalibru un tā atbilstību šaušanas sporta disciplīnai un tās izvirzītajām prasībām;
  3.2. sporta federācijas nosaukumu vai starptautiski izveidotās un oficiāli atzītās ar šaušanas sporta veidu saistītās sporta federācijas nosaukumu, kura atzinusi šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;
  3.3. apliecinājumu, ka fiziskā persona regulāri nodarbojas ar šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;
  4. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (lai saņemtu mantojumā šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci).
  5. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;
  Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādes fiziskā persona nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci.
  Kvalifikācijas pārbaudījumu atkārtoti kārto personas, kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.
  Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu un maksu par kvalifikācijas pārbaudījumu nosaka Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.191 „Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”.

  Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (turpmāk — medicīniskās pretindikācijas). Kārtējo veselības pārbaudi jāveic personām, kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora vai šaušanas trenera sertifikātu, veic ik pēc viena līdz pieciem gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.
  Ja persona vēlas saņemt medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju un glabāšanas atļauju, tad Valsts meža dienestā nokārto eksāmenu un saņem mednieka apliecību. Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu)

 4. Rekvizīti valsts nodevas samaksai par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu
  Rekvizīti valsts nodevas samaksai par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  saņēmēja iestāde: Latvijas Banka BIC kods
  TRELLV22
  Saņēmēja konts: LV46TREL1060140913100
  Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 09131

  Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumos Nr.211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” noteikts, ka
  231. Fiziskās personas valsts nodevu maksā šādā apmērā:
  231.1. par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro;
  231.2. par ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro;
  231.3. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu garstobra–gludstobra šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai – 8,54 euro;
  231.4. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu garstobra–vītņstobra (arī par garstobra–gludstobra, kombinēta ar vītņstobru) šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) glabāšanai – 17,07 euro;
  231.5. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) glabāšanai – 31,30 euro;
  231.6. par ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča nēsāšanai – 45,53 euro;
  231.7. par ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu – 31,30 euro;
  231.8. par iepriekšējās piekrišanas dokumenta izsniegšanu – 31,30 euro;
  231.9. par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro;
  231.10. par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu – 20,00 euro;
  231.11. par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 62,61 euro;
  231.12. par Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu – 4,27 euro;
  231.13. par noteiktas ieroča atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 4,27 euro.

 5. Iesnieguma izskatīšanas kārtība
  Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumu Nr.211 „Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” noteikumu 6. punktu Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas:
  1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;
  2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;
  3. pārbauda, vai fiziskā persona atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem;
  4. pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;
  5. pārbauda, vai fiziskā persona mednieku eksaminācijas komisijā nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci;
  6. pārbauda, vai fiziskā persona atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk - ieroču eksāmens);
  7. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.
  Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.
  Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju vai, ja konstatēts, ka fiziskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka uz fizisko personu attiecas ieroča atļauju izsniegšanas aizliegumi, vai ka nav izpildītas ieroča iegādei noteiktās prasības, vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, atsaka izsniegt atļauju.
  Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt atļauju.
  Fiziskajai personai, kura paredzējusi šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāties ārpus Latvijas, Valsts policijas struktūrvienība vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz:
  1. iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk - iepriekšējās piekrišanas dokuments), ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;
  2. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī.
  Lai iegādātos nākamo tāda paša lietojuma veida šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis.

 6. Informācija par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījumu
  Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu un maksu par kvalifikācijas pārbaudījumu nosaka Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.191 „Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”.
  Minēto noteikumu 4.punkts nosaka, ka lai kārtotu pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai.
  Pieteikumā norādīt šādas ziņas:
  vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;
  kontaktinformāciju turpmākai saziņai – pasta adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
  vēlamo pārbaudījuma kārtošanas datumu.
  Pieteikumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv vai izmantojot AS "Latvijas Pasts" pakalpojumus, sūtot Valsts policijai Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014. Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruņa numuru 67208212, 67208227.
  Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši pieteikumā norādītajam turpmākās saziņas veidam informēs personu par noteikto pārbaudījuma kārtošanas laiku.
  Līdz noteiktajai pārbaudījuma kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā valsts nodeva 65,00 euro apmērā.
  Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12 korpus 2, trešdienās no plkst.13.00.

  Visa informācija par kvalifikācijas pārbaudījumu ir atrodama https://www.vp.gov.lv/lv/informacija-par-ierocu-un-municijas-aprites-un…

 7. Informācija par mednieka apliecību
  Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās persona saņem mednieka apliecību. Pirms pirmreizējas garstobra—vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās fiziskā persona Valsts meža dienestā kārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci.
  Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu un Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumus Nr.567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”).

 8. Informācija par ieroča iegādāšanās atļauju
  Ieroča iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu. Atļauja dod tiesības šajā likumā noteiktajā kārtībā:

  1) iegādāties atļaujā norādīto šaujamieroci, tā munīciju, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci no ieroču komersanta vai citām personām;

  2) glabāt un pārvadāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā munīciju, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci līdz tā reģistrācijai Valsts policijā;

  3) sporta federācijai iegādāties ieročus no šā likuma 94. panta pirmajā daļā minētās valsts vai pašvaldības institūcijas, glabāt un pārvadāt šos ieročus, to munīciju un šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas līdz to reģistrācijai Valsts policijā.

  (2) Ieroča iegādāšanās atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir:

  1) ieroča glabāšanas atļauja medībām klasificētam B vai C kategorijas garstobra—gludstobra šaujamierocim, iegādājas Latvijā reģistrētu medībām klasificētu garstobra—gludstobra šaujamieroci neatkarīgi no kategorijas un tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai D kategorijas medībām klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

  2) ieroča glabāšanas atļauja medībām klasificētam B vai C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamierocim, iegādājas Latvijā reģistrētu medībām klasificētu šaujamieroci neatkarīgi no kategorijas un tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai D kategorijas medībām klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

  3) ieroča glabāšanas atļauja medībām klasificētam D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim, iegādājas Latvijā reģistrētu medībām klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroci vai medībām klasificētu garstobra—gludstobra šaujamieroci neatkarīgi no kategorijas;

  4) ieroča glabāšanas atļauja sportam klasificētam šaujamierocim vai lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim, iegādājas Latvijā reģistrētu tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci un tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

  5) ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja pašaizsardzībai klasificētam B vai C kategorijas šaujamierocim, iegādājas Latvijā reģistrētu pašaizsardzībai klasificētu šaujamieroci neatkarīgi no kategorijas;

  6) ieroču kolekcijas atļauja kolekcijai klasificētiem ieročiem, Latvijā iegādājas kolekcijai klasificētu ieroci vai tā maināmo būtisko sastāvdaļu.(Skat. Ieroču aprites likuma 17.pantu).

  Fiziskā persona piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās vai ievešanas Latvijā reģistrē to Valsts policijā. (Skat. Ieroču aprites likuma 35.pantu).

 9. Informācija par ieroča glabāšanas atļauju
  Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča īpašniekam: 1) glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatisko ieroci atļaujā norādītajā adresē: fiziskajai personai savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, kā arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā); 2) pārvadāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroci; 3) iegādāties atļaujā norādītajam ierocim paredzēto munīciju un glabāt to; 4) iegādāties medībām vai sportam klasificētam šaujamierocim šaujampulveri un glabāt to; 5) iegādāties atļaujā norādītajam medībām vai sportam klasificētam garstobra—vītņstobra šaujamierocim paredzēto šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) un glabāt, kā arī pārvadāt to; 6) izmantot un pielietot atļaujā norādīto šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci atbilstoši tā lietojuma veidam šajā likumā vai citos ieroču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. (Skat. Ieroču aprites likuma 18.pantu).

 10. Informācija par ieroča nēsāšanas atļauju
  Ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz fiziskajām personām B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai.
  Ieroča nēsāšanas atļauja dod fiziskai personai tiesības: 1) glabāt šaujamieroci atļaujā norādītajā ieroča īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, kā arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā); 2) pārvadāt atļaujā norādīto B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci; 3) iegādāties atļaujā norādītajam B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamierocim paredzēto rūpnieciski ražoto munīciju un glabāt to; 4) izmantot un pielietot B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
  Ieroča nēsāšanas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz 10 gadiem, ir derīga līdz atļaujā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 14. septembrim.

 11. Informācija par ieroča realizēšanas atļauju
  Ieroča realizēšanas atļauja ir derīga trīs mēnešus no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu. Atļauja dod tiesības šajā likumā noteiktajā kārtībā:

  1) realizēt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā munīciju, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču komersantam vai citām personām;

  2) nodot ieroču komersantam dezaktivēšanai atļaujā norādīto šaujamieroci, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

  3) glabāt un pārvadāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā munīciju, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci līdz šaujamieroča, šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizācijai.

  Ieroča realizēšanas atļauja nav nepieciešama, ja persona realizē Latvijā reģistrētu:

  1) medībām klasificētu B vai C kategorijas garstobra—gludstobra šaujamieroci un tā maināmo būtisko sastāvdaļu personai, kurai ir ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja medībām klasificētam ierocim neatkarīgi no kategorijas;

  2) medībām klasificētu B vai C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamieroci un tā maināmo būtisko sastāvdaļu personai, kurai ir ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja medībām klasificētam garstobra—vītņstobra šaujamierocim neatkarīgi no kategorijas;

  3) medībām klasificētu D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroci personai, kurai ir ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja medībām klasificētam ierocim neatkarīgi no kategorijas;

  4) sportam klasificētu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci personai, kurai ir ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamierocim vai D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim;

  5) pašaizsardzībai klasificētu B vai C kategorijas šaujamieroci personai, kurai ir ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai iegādāšanās atļauja pašaizsardzībai klasificētam šaujamierocim neatkarīgi no kategorijas;

  6) kolekcijai klasificētu šaujamieroci personai, kurai ir ieroča iegādāšanās vai ieroču kolekcijas atļauja kolekcijai klasificētam ierocim. (Skat. Ieroču aprites likuma 20.pantu).

 12. Informācija par ieroča atļaujas izsniegšanu
  Ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju, ieroču kolekcijas atļauju atbilstoši lēmumam izsniedz attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība pēc šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.
  Prasības atļauju saņemšanai un kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroču atļaujas, to dublikātus un atkārtotas atļaujas, pārskata atļaujas, pagarina to darbības termiņu, aptur un anulē atļaujas, kā arī prasības, kas jāievēro atļauju darbības laikā, nosaka Ministru kabinets.
  Valsts policija izsniedz ieroča glabāšanas atļaujas, nēsāšanas atļaujas, ieroču kolekcijas atļaujas, Eiropas šaujamieroču apliecības uz pieciem gadiem, bet medību un sporta lietojumam — uz nenoteiktu laiku, nodrošinot atļauju periodisku pārskatīšanu ne retāk kā reizi piecos gados.
  Par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
  Fiziskajai personai ir tiesības iegādāties vai glabāt ne vairāk kā 10 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas.
  Ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14. septembrim.

 13. Apmaksas veikšana
  Pakalpojuma saņēmējam jāveic pakalpojuma apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumu Nr.211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” cenrādim (231.punkts).

Maksājumi

PozīcijaCena
Ieroča iegādāšanās atļauja8.54 EUR
Ieroča realizēšanas atļauja8.54 EUR
Ieroča glabāšanas atļauja garstobra-gludstobra šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai8.54 EUR
Ieroča glabāšanas atļauja garstobra-vītņstobra (arī par garstobra-gludstobra, kombinēta ar vītņstobru) šaujamieroča glabāšanai17.07 EUR
Ieroča glabāšanas atļauja pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča glabāšanai31.30 EUR
Ieroča nēsāšanas atļauja pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča nēsāšanai45.53 EUR
Ieroča atļaujas dublikāts vai atkārtota atļauja4.27 EUR