Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

Apsardzes sertifikātu izsniedz Valsts policija.
Valsts policija pirms apsardzes sertifikāta izsniegšanas pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana
  Lai pieteiktos kārtot apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, personai ir jāiesniedz Valsts policijā pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai.
  Pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (pieteikumu var nosūtīt bez droša elektroniskā paraksta) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.

  Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana notiek Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 – divas reizes nedēļā -otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00.

  Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas, skat. 8.soli "Apmaksas veikšana"

  Pirms pārbaudījuma kārtošanas persona uzrāda:
  a) personu apliecinošu dokumentu;
  b) izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma", vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā apguvi.

  Eksāmens ir jākārto valsts valodā

 2. Atkārtota apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana, ja nav nokārtots pārbaudījums.
  Lai atkārtoti varētu kārtot apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, personai atkārtoti nepieciešams iesniegt Valsts policijā pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. (skat. 1. soli "Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana")
  Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.

 3. Apsardzes sertifikāta saņemšana
  Lai varētu saņemt apsardzes sertifikātu, personai, kura sekmīgi ir nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kura apguvusi:
  • profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni,
  • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists";
  • apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs",
  ir jāiesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas, skat. 8.soli "Apmaksas veikšana".

  Iesniegumam apsardzes sertifikāta saņemšanai ir jāpievieno:
  1. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei);
  2. psihiatra un narkologa izsniegta derīga atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk par 90 dienām (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu 12 stundu apjomā ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes dokumenta un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
  4. izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumu Nr. 380 ”Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2.punktā minētās izglītības programmas apgūšanu vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā.

  Apsardzes sertifikātu var saņemt klātienē Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 ) otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
  Saņemot apsardzes sertifikātu jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 4. Atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana
  Lai apsardzes sertifikātu varētu saņemt atkārtoti (ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu) vai, ja nepieciešams apsardzes sertifikāta dublikāts (ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts) jāiesniedz iesniegums Valsts policijā.
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.

  Iepriekš jāsamaksā valsts nodeva 20 euro apmērā, skat. 8.soli "Apmaksas veikšana"

  Apsardzes sertifikāta dublikātu vai atkārtotu apsardzes sertifikātu var saņemt klātienē Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14.30.

 5. Apsardzes sertifikāta izgatavošana un saņemšana
  Apsardzes sertifikāts tiek izgatavots viena mēneša laikā no Jūsu IESNIEGUMA saņemšanas dienas.
  Pēc apsardzes sertifikāta izgatavošanas Jūs saņemsiet telefoniski vai elektroniski informāciju, ka sertifikātu var saņemt Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 ) otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
  Saņemot apsardzes sertifikātu Jums līdzi ir jābūt pasei vai ID kartei un iepriekšējam apsardzes sertifikātam (apsardzes sertifikāta pagarināšanas gadījumā).

 6. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas
  Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.

  Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:
  - kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs". Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, persona apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai;
  - kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus. Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, personai ir jāiesniedz pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai un jānokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums.

  Ievērībai! No 2017.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 1.jūlijam visām personām, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina bez pārbaudījuma kārtošanas, neattiecinot prasību par Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3.apakšpunktā paredzēto mācību kursu apguves nepieciešamību (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 55.punktam).

 7. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, kārtojot pārbaudījumu
  Persona, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā nav apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus un kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)).
  Pirms tam ir jānokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums (maksājot attiecīgu valsts nodevu, skat. 1.soli "Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana").
  Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas (skat. 8.soli "Apmaksas veikšana").

 8. Apmaksas veikšana
  REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: VALSTS KASE
  Reģ.Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV15TREL1060140922000
  Saņēmēja banka: Valsts kase
  TRELLV22
  _____________________________________
  (vārds, uzvārds)
  _____________________________________
  (personas kods)

  Summa: ____ euro
  Maksājuma detaļas – apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana/apsardzes sertifikāta saņemšana/ apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana/apsardzes sertifikāta dublikāta/atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana

  Ja persona Valsts policijas noteiktajā laikā pārbaudījumu nav kārtojusi un no valsts nodevas maksājuma dienas ir pagājuši vairāk nekā 12 mēneši, valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu maksājama no jauna.

 9. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests
  Iespēja pārbaudīt zināšanas - apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests

 10. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi
  Iespēja iepazīties ar Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumiem:
  I variants (160 st. izglītības programmai)
  II variants (84 st. izglītības programmai)

Maksājumi

PozīcijaCena
par pārbaudījuma kārtošanu40.00 EUR
par apsardzes sertifikāta izsniegšanu20.00 EUR
par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu20.00 EUR
par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu20.00 EUR
par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu20.00 EUR