Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums

Klusā iela 12 k-2, Rīga, LV-1013
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena10:00 - 12:00
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena10:00 - 12:00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Dokumentu iesniegšana un sertifikātu izsniegšana

Klusā iela 12 k-2, Rīga, LV-1013
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena12:30-14:30
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena12:30-14:30
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Kvalifikācijas pārbaudījums un apsardzes sertifikāta izsniegšana

Procesa apraksts

 1. Informācija
  Apsardzes darbinieku tiesiskās darbības regulējumu nosaka:
  Apsardzes darbības likums
  Uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:
  Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.380 "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"
  REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: VALSTS KASE
  Reģ.Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV15TREL1060140922000
  Saņēmēja banka: Valsts kase
  TRELLV22
  _____________________________________
  (vārds, uzvārds)
  _____________________________________
  (personas kods)

  Summa: ____ euro
  Maksājuma detaļas – apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana/apsardzes sertifikāta saņemšana/ apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana/apsardzes sertifikāta dublikāta/atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana

 2. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana
  Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 )– otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00.
  Lai pieteiktos kārtot apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, personai ir jāiesniedz Valsts policijā pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 2.pielikumam). Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu uz adresi Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026 vai elektroniski. Informāciju par pieteikšanos pārbaudījuma kārtošanai var nosūtīt arī ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta. Elektroniskā pasta adrese: eksameni@vp.gov.lv
  Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.
  Pirms pārbaudījuma kārtošanas persona uzrāda:
  a) personu apliecinošu dokumentu;
  b) izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma", vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā apguvi.

  Eksāmens ir jākārto valsts valodā

 3. Atkārtota apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana, ja nav nokārtots pārbaudījums.
  Lai atkārtoti varētu kārtot apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, personai atkārtoti nepieciešams iesniegt Valsts policijā pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. (skat.2 soli)
  Valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu 40 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas.

 4. Apsardzes sertifikāta saņemšana
  Lai varētu saņemt apsardzes sertifikātu, personai, kura sekmīgi ir nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai persona, kura apguvusi:
  • profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni,
  • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists";
  • apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs",
  ir jāiesniedz Valsts policijā iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 3.pielikumam).
  Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

  Iesniegumam apsardzes sertifikāta saņemšanai ir jāpievieno:
  1. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei);
  2. psihiatra un narkologa izsniegta derīga atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk par 90 dienām (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
  3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu 12 stundu apjomā ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes dokumenta un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
  4. izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumu Nr. 380 ”Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2.punktā minētās izglītības programmas apgūšanu vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā.

  Apsardzes sertifikātu var saņemt Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 ) otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
  Saņemot apsardzes sertifikātu jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  Informācijas saņemšanai var zvanīt: 67208226

 5. Atkārtota apsardzes sertifikāta saņemšana
  Lai apsardzes sertifikātu varētu saņemt atkārtoti (ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu) vai, ja nepieciešams apsardzes sertifikāta dublikāts (ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts), jāsagatavo iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 7.pielikumam un jāiesniedz to Valsts policijā. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, sūtot uz e-pasta adresi: eksameni@vp.gov.lv, iepriekš samaksājot valsts nodevu 20 euro apmērā.

  Apsardzes sertifikāta dublikātu vai atkārtotu apsardzes sertifikātu var saņemt Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 ) otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14.30.

 6. Apsardzes sertifikāta izgatavošana un saņemšana
  Apsardzes sertifikāts tiek izgatavots viena mēneša laikā no Jūsu IESNIEGUMA saņemšanas dienas.
  Pēc apsardzes sertifikāta izgatavošanas Jūs saņemsiet telefoniski vai elektroniski informāciju, ka sertifikātu var saņemt Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4 ) otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
  Saņemot apsardzes sertifikātu Jums līdzi ir jābūt pasei vai ID kartei un iepriekšējam apsardzes sertifikātam (apsardzes sertifikāta pagarināšanas gadījumā).
  Informācijas saņemšanai var zvanīt: 67208226

 7. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas
  Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 5.pielikumam).
  Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:
  - kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai apguvusi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists", vai apguvusi piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs". Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, persona apsardzes sertifikātu var saņemt, no jauna iesniedzot iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai;
  - kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus. Ja persona, uz kuru ir attiecināmi minētie nosacījumi, ir nokavējusi iesnieguma iesniegšanas termiņu, personai ir jāiesniedz pieteikums apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai un jānokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums.

  Ievērībai! No 2017.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 1.jūlijam visām personām, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina bez pārbaudījuma kārtošanas, neattiecinot prasību par Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3.apakšpunktā paredzēto mācību kursu apguves nepieciešamību (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 55.punktam).

 8. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, kārtojot pārbaudījumu
  Persona, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā nav apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus un kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pēc apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 6.pielikumam).
  Pirms tam ir jānokārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums (maksājot attiecīgu valsts nodevu).
  Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 20 euro apmērā personai ir jāsamaksā pirms iesnieguma iesniegšanas.

 9. Apmaksas veikšana
  Ja persona Valsts policijas noteiktajā laikā pārbaudījumu nav kārtojusi un no valsts nodevas maksājuma dienas ir pagājuši vairāk nekā 12 mēneši, valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu maksājama no jauna.

 10. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests
  Iespēja pārbaudīt zināšanas - apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma tests

 11. Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi
  Iespēja iepazīties ar Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumiem:
  I variants (160 st. izglītības programmai)
  II variants (84 st. izglītības programmai)

Maksājumi

PozīcijaCena
par pārbaudījuma kārtošanu40.00 EUR
par apsardzes sertifikāta izsniegšanu20.00 EUR
par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu20.00 EUR
par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu20.00 EUR
par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu