Mēnešalga:
940 līdz 1094 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
 vecāko grāmatvedi Finanšu vadības nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 241101)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

-    ņemt uzskaitē nemateriālās un materiālās vērtības pamatojoties uz atbilstoši noformētiem attaisnojuma dokumentiem, uz kuriem ir materiāli atbildīgās personas paraksts par konkrēto vērtību saņemšanu un noņemt no uzskaites nemateriālās un materiālās vērtības tikai pamatojoties uz atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētiem attaisnojuma dokumentiem., aprēķināt nolietojumu (pamatlīdzekļiem) un amortizāciju (nemateriālajiem ieguldījumiem), veikt uzskaites datu salīdzināšanu ar materiāli atbildīgām personām.

-    veikt uzskaiti par norēķiniem ar piegādātājiem ik mēnesi, nodrošināt analītisko uzskaiti par katru piegādātāju un par katru akceptēto darījumu.

-    veikt klientu ievadīšanu RVS „Horizon”, piešķirot tiem attiecīgo institucionālo sektoru, pārbaudīt ienākošo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

-    materiālo vērtību saņemšanai sagatavot pilnvaras un reģistrēt tās pilnvaru uzskaites žurnālā. Par katru izsniegto pilnvaru kontrolēt attaisnojuma dokumentu saņemšanu un reģistrēšanu pilnvaru uzskaites žurnālā;

-    sastādīt inventarizācijas sarakstus saskaņā ar spēkā esošām instrukcijām un noteikumiem, veikt inventarizācijas datu salīdzināšanu ar grāmatvedības datiem pēc inventarizējamo objektu pārbaudes dabā;

-    veikt līgumu ar piegādātājiem reģistrēšanu, uzskaiti un kontroli, aprēķinu pašnodarbinātajām personām saskaņā ar noslēgtiem uzņēmuma līgumiem, patapinājuma līgumu un līgumu par materiālo atbildību uzskaiti un kontroli;

-    veikt ikmēneša analītisko uzskaiti un sagatavot ikmēneša apgrozījuma pārskatus.


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vēlama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedība un finanses vai ekonomists)

- ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;

- prasme orientēties tiesību aktos un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;

- darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

- labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.


Piedāvājam:

-    stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

-    konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 940 EUR; 2. kategorija – 948; 3. kategorija - 1094 (bruto));

-    iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

-    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);

-    mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 4.februārim

jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas vecākā grāmatveža amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146277, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par_koledzu/personas_datu_aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz