Mēnešalga:
835 līdz 952 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Policijas tiesību katedras vecāko speciālistu
 (profesiju klasifikatora kods –242401)
(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)


Amata pienākumos ietilpst:

1. sagatavot katedras nodarbināto dienesta pienākumu izpildes un darba laika uzskaites grafikus un dienesta pienākumu izpildes (darba) laika uzskaites tabulas;

2. apkopot katedras personāla priekšlikumus par atvaļinājuma grafiku attiecīgajam plānošanas periodam;

3. protokolēt katedras sēdes vai citas darba sanāksmes, kā arī nodrošināt citu katedras lietvedībā esošo dokumentu pārvaldības organizāciju;

4. kontrolēt katedras pedagogu slodzes izpildi;

5. kontrolēt apmācāmo kadetu žurnālu aizpildīšanu;

6. pēc ievēlēšanas vai iecelšanas Koledžas padomē, metodiskajā, ētikas vai citā komisijā, piedalīties vēlētās vai citas komisijas darbā;

7. apkopot un iesniegt katedras vadītājam nodarbināto priekšlikumus par nepieciešamo preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādi;

8. atbilstoši katedras kompetencei, nodrošināt formālo un neformālo izglītības programmu plānu, aprakstu un studiju/mācību satura uzturēšanu e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;

9. nodrošināt, koordinēt, sniegt atbalstu teorijas mācību dienesta vietās izstrādāto mācību un mācību metodisko materiālu satura ievietošanā un uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;

10. sniegt atbalsta konsultācijas pedagogiem studiju un mācību satura ievadē, uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;

11. atbilstoši pieprasījumam sniegt informāciju par mācību vērtējumiem e-mācību vidē;

12. katedras vadītāja uzdevumā sagatavot lekciju un nodarbību plānojumu attiecīgajam plānošanas periodam;

13. sagatavot un iesniegt katedras vadītājam ziņojumu projektus par nepieciešamajām izmaiņām lekciju un nodarbību sarakstos;

14. pildīt citus Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus un uzdevumus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- izpratne par izglītības koordinēšanas organizēšanas procesiem izglītības iestādē;

- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvākas darba pienākumu izpildes veicināšanai;

- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;

- valsts valodas prasmes, kas atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1), vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu un krievu valodas);

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem.

Piedāvājam:

stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 835; 2.kategorija – EUR 863; 3.kategorija – EUR 952 (bruto));

iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;

veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2021.gada 3.decembrim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.


Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz PTK vecākā speciālista amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146285, 67219643.


Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.


Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz