Mēnešalga:
1300 līdz 1515 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Finanšu vadības nodaļas grāmatvedi

(profesiju klasifikatora kods – 331310)

(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt darba samaksas aprēķinu, mēnešalgas, piemaksas, prēmiju, pabalstu, kompensāciju u.c. (naudas un vērtīgo balvu) Valsts policijas koledžas personālsastāvam, kadetiem;

- nodrošināt darba samaksas uzskaiti:

-samaksas veidiem (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, pabalsti, kompensācijas u.c.);

-darbinieku kategorijām (izmaksu posteņiem – amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, intelektuālā darba darbinieki, fiziskā darba darbinieki, fiziskās personas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, pedagogi u.c.);

-finansēšanas avotiem (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi u.c.);

-  izdevumu klasifikācijas kodiem;

- pasākumiem.

-veikt uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu aprēķināšanu atsevišķi – saistības darba samaksas daļai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

-sagatavot darbiniekiem izziņas par ienākumiem vai aprēķināto vidējo izpeļņu;

-sagatavot dokumentus, kuri nepieciešami darbinieka tiesisko attiecību izbeigšanas vai pārcelšanas gadījumā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vēlama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība  (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs);

- ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;

- prasme orientēties tiesību aktos un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;

- darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

- labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

-     atalgojums atbilstoši 8.mēnešalgu grupai (no 1300 līdz 1515 EUR);

iespējams saņemt piemaksu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto;

- iespēju attīstīt  un paplašināt profesionālās zināšanas;

- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);

- mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 30.augustam jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas grāmatveža amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146277, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz