Mēnešalga:
977 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

LEKTORS

(uz darba līguma pamata Policijas tiesību katedrā)

 1 amata vieta, pilna slodzeIestāde: Valsts policijas koledža

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku    


Amata pienākumos ietilpst:

 • īstenot policijas darbinieku pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un īstenot policijas darbinieku īsā cikla profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;
 • vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā;

 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu, moduļu un profesionālās pilnveides izglītības programmas;

 • izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;

 • atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam, izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;

 • katedras vadītāja uzdevumā, kompetences ietvarā izveidot, ievietot un uzturēt  mācību saturu IPAS un e-mācību vidē neformālās izglītības pasākumu īstenošanai dienesta vietās;

 • izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai profesionālās pilnveides izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;

 • pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;

 • izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes;

 • organizēt kadetu, klausītāju un studējošo patstāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros;

 • darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;

 • praktiskā darba pieredze pasniedzamajā priekšmetā;

 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu vai citas svešvalodas).


Docējamie studiju kursi, moduļi, programmas:

īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” studiju kursi: “Civilā aizsardzība”, “Policijas norīkojumi un reaģēšana”, pilna laika klātienes kadetiem un nepilna laika neklātienē studējošajiem; profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām” moduli “Reaģēšana uz notikumiem”; pieaugušo neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas atbilstoši kompetencei klātienē un arī e-mācību vidē “Moodle”: “Policijas darbs ārkārtas situācijās un izņēmuma stāvoklī”, “Civilā aizsardzība militārā uzbrukuma un ārkārtas situācijās”, kā arī  neformālās izglītības programmas ietvaros tiek īstenotas teorētiskās mācības dienesta vietās.


Piedāvājam:

 • mēneša darba algas likme no 977,00 EUR (par pilnu slodzi), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficientu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);
 • pilnu pedagoģisko slodzi;

 • darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.


Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2023.gada 29.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Policijas tiesību katedras lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146285,  67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.Pretendentiem jāpiesakās līdz