Mēnešalga:
823 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


 Valsts policijas koledža
LEKTORS (uz darba līguma pamata Sporta katedrā) 1 amata vieta


Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku no 2021.gada 1.aprīļa

Darbavieta: Rīga

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

-    arodizglītības programmā „Policijas darbs” mācību priekšmets „Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika”;

-    profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati” mācību priekšmets „Speciālā fiziskā sagatavošana”;

-    pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” studiju kurss „Profesionālā fiziskā sagatavošana”;

- pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana:

•    „Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika policijas darbā izmantojot steku”,

•    „Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika”,

•    „Uzbrukuma atvairīšanas un atbruņošanas taktikas instruktors”,

•    „Speciālo cīņas paņēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati un taktika Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-    doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Pedagoģiskais darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;

-    docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;


Amata pienākumos ietilpst:

-    studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādāšana un aktualizēšana;

-    mācību metodisko materiālu izstrādāšana;

-    praktisko nodarbību un semināru vadīšana;

-    eksāmenu, ieskaišu un citu pārbaudījumu organizēšana, izstrādāšana un pieņemšana;

-    izglītojamo zināšanu un prasmju novērtēšana;

-     izglītojamo patstāvīgā darba plānošana;

-    pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;

-    fiziskās sagatavotības pārbaudes ieskaišu pieņemšana Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi;

-    Koledžas komandu sagatavošana un dalības nodrošināšana Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas spartakiādēs;

-    piedalīšanās Koledžas tēla popularizēšanā;

-    studiju (mācību) procesa nodrošināšana citu docētāju prombūtnes laikā pēc Katedras vadītāja rīkojuma;

-    citu uzdevumu veikšana Katedras vadītāja uzdevumā.

Lai pilnvērtīgi tiktu veikti iepriekš minētie pienākumi lektora amatā Koledžas Sporta katedrā, pretendentam ir nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas iestāžu kompetenci un veicamajiem uzdevumiem.

Piedāvājam:

-    zemākā mēneša darba algas likme 823,00 EUR, papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);

-    0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2021.gada 14.martam

jāiesniedz motivētu pieteikuma vēstuli, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 28334417, 67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:

-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

-    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.

Pretendentiem jāpiesakās līdz