Mēnešalga:
865 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


 Valsts policijas koledža

LEKTORS (uz darba līguma pamata Tiesību zinātņu katedrā) 1 amata vieta

Darbavieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

Docējamie kursi:
-     pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā ,,Policijas darbs” studiju kurss ,,Operatīvās darbības pamati”, atsevišķas tēmas studiju kursos ,,Kriminālprocess” un ,,Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana”, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaugušo neformālās izglītības programmā par jautājumiem, kas attiecināmi uz Valsts policijas kriminālpolicijas veicamajiem uzdevumiem.

 Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
-    docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides dokumentiem;
-    zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
-    profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.

Amata pienākumos ietilpst:
-    nodrošināt un īstenot mācību un studiju procesu Koledžas īstenotajās formālās un neformālās izglītības programmās;
-    atbilstoši apstiprinātiem mācību un studiju grafikiem Koledžas īstenotajās formālās un neformālās izglītības programmās, apstiprinātai plānotajai pedagoga slodzei, nodrošināt profesionālu un augsti kvalificētu studiju nodarbību (teorētisko un praktisko) vadīšanu;
-    nodrošināt mācību un studiju procesu visā valsts teritorijā, atbilstoši apstiprinātajiem mācību un studiju un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas grafikiem;
-    izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;
-    organizēt izglītojamo un studējošo patstāvīgo darbu un konsultēt, atbilstoši docējamo mācību priekšmetu un studiju kursu saturam;
-    sniegt atbalstu citiem Koledžas pedagogiem savas kompetences ietvaros;
-    katedras vadītāja uzdevumā nodrošināt mācību/studiju procesu, pieaugušo neformālās izglītības programmās, atbilstoši Koledžas direktora apstiprinātam mācību/studiju un pieaugušo neformālās izglītības programmu plāniem, citu pedagogu prombūtnes laikā;
-    savas kompetences ietvaros un atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” saturam vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
-    izstrādāt vai aktualizēt Koledžas formālās un neformālās izglītības programmu saturu, studiju kursu vai mācību priekšmetu aprakstus;
-    izstrādāt metodiskos materiālus, izdales materiālus, praktiskos uzdevumus, kārtējo pārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu saturu, atbilstoši mācību priekšmetu, studiju kursu un pieaugušo neformālās izglītības programmu saturam;
-    izvērtēt un analizēt studējošo, izglītojamo un klausītāju zināšanas un prasmes;
-    atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;
-    katedras vadītāja uzdevumā, kompetences ietvarā izveidot, ievietot un uzturēt mācību saturu IPAS un e-mācību vidē neformālās izglītības pasākumu īstenošanai dienesta vietās;
-    izstrādāt un aktualizēt prakses uzdevumus, atbilstoši studiju kursu un mācību priekšmetu saturam, nodrošināt prakses koordinēšanu, un piedalīties prakses materiālu izvērtēšanā;
-    organizēt studējošo iesaisti pētnieciskajā darbā;
-    savas kompetences ietvaros veikt pētniecisko darbu;
-    pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties pieaugušo neformālās izglītības vai profesionālās pilnveides pasākumos, lietišķi pētnieciskos projektos par profesionālās nozares aktuāliem jautājumiem;
-    savas kompetences ietvaros pildīt Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus, uzdevumus, kā arī Iekšlietu ministra rīkojumus, Valsts policijas priekšnieka pavēles, Koledžas direktora pavēles vai citus Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos uzdevumus.

    Lai pilnvērtīgi tiktu veikti iepriekš minētie pienākumi lektora amatā Koledžas Tiesību zinātņu katedrā, pretendentam ir nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas iestāžu kompetenci, kriminālpolicijas veicamajiem uzdevumiem izmeklēšanas nodrošināšanā un izmeklēšanas atbalsta nodrošināšanā – par kriminālmeklēšanas un operatīvo un pasākumu plānošanu un īstenošanu.    
Piedāvājam:
-    zemākā mēneša darba algas likme 865,00 EUR (par pilnu slodzi), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficientu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);
-    pilnu vai 0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2022.gada 2.jūlijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146286, 67146281.
Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

       Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz