Mēnešalga:
865 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


 Valsts policijas koledža


LEKTORS (uz darba līguma pamata Humanitārajā katedrā)
1 amata vieta

Darbavieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku


Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” studiju kurss “Svešvaloda (angļu valoda)”, vēlams Otra svešvaloda (krievu valoda);

- arodizglītības programmā „Policijas darbs” mācību modulis “Svešvaloda (angļu valoda)”; vēlams Otra svešvaloda (krievu valoda);

- pieaugušo neformālās izglītības programmas “Angļu valoda (dažādi līmeņi)”.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;

- docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;

- zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;

- profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.

Amata pienākumos ietilpst:

- nodrošināt mācību priekšmetus arodizglītības programmā “Policijas darbs”, studiju kursus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”, mācību priekšmetus profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati”, kā arī atbilstoši katedras profilam nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;

- nodrošināt profesionālu un augsti kvalificētu studiju nodarbību (teorētisko un praktisko) vadīšanu;

- nodrošināt mācību un studiju procesu visā valsts teritorijā;

- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;

- konsultēt izglītojamos un studējošos un organizēt to patstāvīgo darbu izpildi;

- vadīt un recenzēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” kvalifikācijas darbus;

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmu saturu;

- izvērtēt un analizēt studējošo, izglītojamo un klausītāju zināšanas un prasmes;

- izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (IPAS) un e-mācību vidē;

- izstrādāt metodiskos materiālus, izdales materiālus, praktiskos uzdevumus, kārtējo pārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu saturu;

- organizēt studējošo iesaisti pētnieciskajā darbā;

- darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.
Piedāvājam:

- atalgojumu no EUR 865,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);

- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2021.gada 10.decembrim jāiesniedz motivētu pieteikuma vēstuli, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 26319992, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

       Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.


Pretendentiem jāpiesakās līdz