Mēnešalga:
1245 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

LEKTORS (ar speciālo dienesta pakāpi) 1 amata vieta
 
Iestāde: Valsts policijas koledža
Darbavieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:
-    pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” studiju kursu “Kārtības policijas darbs”, “Policijas darba organizācija”, “Darba organizācija un lietvedība Valsts policijā”, “Policijas tiesības, speciālā taktika un ierindas mācība”;
-    pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”, arodizglītības programmā „Policijas darbs”, pieaugušo neformālās izglītības programmā studiju kursu “Policijas taktika”;
-    arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas taktika”;
-    pieaugušo neformālās izglītības programmā: “Durvju taktiskā uzlaušana”; “Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika”; “Policijas taktika grupveida huligānisma pārtraukšanā un masu nekārtību likvidēšanā (taktiskais līmenis)”.

Amata pienākumos ietilpst:
-    nodrošināt mācību priekšmetu arodizglītības programmā “Policijas darbs”, studiju kursu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Policijas darbs”, mācību priekšmetu profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati”, kā arī atbilstoši katedras profilam nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;
-    veikt kadetu praktisko apmācību, izmantojot speclīdzekļus, aizsargekipējumu un speciālos radiosakaru līdzekļus;
-    izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
-    vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā;
-    atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
-    izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;
-    pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;
-    organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros;
-    vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
-    pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, pieaugušo neformālās izglītības programmās, semināros un projektos;
-    veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Valsts policijas koledžas un katedru personālu ar pētījumu rezultātiem;
-    darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
-    docējamajam priekšmetam nepieciešama neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides dokumentiem;
-    zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
-    zināšanas par tehnisko nodrošinājumu un speclīdzekļiem.

Piedāvājam:
-    zemākā mēnešalga EUR 1245,00, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
-    darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Akadēmiskā amata pretendentiem uz minēto amatu līdz 2020.gada 2.decembrim jāiesniedz motivētu pieteikuma vēstuli, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146285, 67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
-    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014

Pretendentiem jāpiesakās līdz