Mēnešalga:
1480 līdz 1725 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Izmeklētāju mācību centra

izglītības programmas vadītāju (operatīvās darbības jomā)

 (profesiju klasifikatora kods – 1345 18)

(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

  • nodrošināt, organizēt  un īstenot Koledžas Izmeklētāju mācību centra (turpmāk - IMC) tālākizglītības pasākumus:
  1. organizēt, un nodrošināt tālākizglītības programmu satura izstrādi un aktualizēšanu operatīvās darbības jomā;
  2.  organizēt un nodrošināt tālākizglītības programmu saskaņošanu un apstiprināšanu operatīvās darbības jomā;
  3.  nodrošināt Koledžas nodarbināto un viespedagogu - Valsts policijas, prokuratūras, tiesu iestāžu, citu tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto piesaisti tālākizglītības procesa nodrošināšanai;
  4.  nodrošināt un uzraudzīt tālākizglītības programmu (mācību satura) ievietošanu un uzturēšanu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;
  5.  Veikt mācību procesa analīzi, sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai;
  6.  Sniegt Koledžas vadībai priekšlikumus par mācību procesu nodrošināšanu un tā pilnveidošanu;
  • organizēt un plānot IMC kvalitatīva darba īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī mācību  metodiskos vai izdales materiālus;
  • sagatavot ikgadējo preču un pakalpojumu iegādes plānu tālākizglītības programmu nodrošināšanai un ar to saistīto dokumentu apriti, kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu un sagatavot ikmēneša pārskatu par apgūtajiem/neapgūtajiem finanšu līdzekļiem;
  • piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē Koledžas kompetencē esošajos jautājumos.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, civilā un militārā aizsardzībā, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā;

- profesionālā pieredze (operatīvās darbības jomā) tiesībaizsardzības vai drošības iestādēs – ne mazāka par pieciem gadiem;

- izpratne par izmeklēšanas darbu;

- pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem;

- pieredze par dokumentu noformēšanas prasībām (t.sk. sevišķo lietvedību);

- atbilstība noteiktajām prasībām, lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;

- izpratne par Valsts policijas amatpersonu profesionālās pilnveides izglītības jomu un procesiem;

- policijas darbinieku profesionālās ētikas, uzvedības un dienesta gaitas problemātikas izpratne;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

- vēlamas svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

-  stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā);

-  atalgojumu no EUR 1480,- līdz EUR 1725,- (bruto), atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un darbinieka individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju vērtējumam (ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju un kompetences, darba sniegumu un darba apjomu);

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

- darba vietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 30. jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izmeklētāju mācību centra izglītības programmas vadītāja amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 22482422, 67209755.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz