Mēnešalga:
940 līdz 1287 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Izmeklētāju mācību centra programmas vadītāju
 (profesiju klasifikatora kods – 1345 18)
(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

nodrošināt, organizēt un īstenot Koledžas Izmeklētāju mācību centra (turpmāk - IMC) tālākizglītības pasākumus:

1) organizēt, un nodrošināt tālākizglītības programmu satura izstrādi un aktualizēšanu;

2) organizēt un nodrošināt tālākizglītības programmu saskaņošanu un apstiprināšanu;

3) nodrošināt Koledžas nodarbināto un viespedagogu - Valsts policijas, prokuratūras, tiesu iestāžu, citu tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto piesaisti tālākizglītības procesa nodrošināšanai;

4) nodrošināt un uzraudzīt tālākizglītības programmu (mācību satura) ievietošanu un uzturēšanu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;

5) Veikt mācību procesa analīzi, sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai;

6) Sniegt Koledžas vadībai priekšlikumus par mācību procesu nodrošināšanu un tā pilnveidošanu;

- organizēt un plānot IMC kvalitatīva darba īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī mācību metodiskos vai izdales materiālus;

- sagatavot ikgadējo preču un pakalpojumu iegādes plānu tālākizglītības programmu nodrošināšanai un ar to saistīto dokumentu apriti, kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu un sagatavot ikmēneša pārskatu par apgūtajiem/neapgūtajiem finanšu līdzekļiem;

- piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē Koledžas kompetencē esošajos jautājumos.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu, civilā un militārā aizsardzība (personu un īpašuma aizsardzība, militārā aizsardzības grupa), pedagogu izglītība (pedagogu izglītība, izglītības zinātnes grupa) un izglītības zinātņu tematiskajā jomā;

- profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – ne mazāka par septiņiem gadiem;

- izpratne par Valsts policijas amatpersonu profesionālās pilnveides izglītības jomu un procesiem;

- policijas darbinieku profesionālās ētikas, uzvedības un dienesta gaitas problemātikas izpratne;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

- vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu vai krievu valoda).

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā);

- atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 940; 2.kategorija – EUR 1115; 3.kategorija – EUR 1287 (bruto));

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 8.jūlijam.

Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izmeklētāju mācību centra programmas vadītāja amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67219988, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz