Mēnešalga:
1668 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

DOCENTS

(ar speciālo dienesta pakāpi Policijas tiesību katedra)

2 amata vietas


Iestāde: Valsts policijas koledža

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku    


Amata pienākumos ietilpst:

 • īstenot policijas darbinieku īsā cikla profesionālās augstākās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu;
 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas;

 • izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;

 • atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;

 • katedras vadītāja uzdevumā, kompetences ietvarā izveidot, ievietot un uzturēt  mācību saturu IPAS un e-mācību vidē neformālās izglītības pasākumu īstenošanai dienesta vietās;

 • vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā;

 • izmantot studiju kursa, moduļu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;

 • ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu pieaugušo neformālās izglītības, studiju (mācību) programmu apguvi;

 • izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;

 • pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;

 • izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes;

 • organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros;

 • vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;

 • pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, pieaugušo neformālās izglītības programmās, semināros un projektos;

 • nodrošināt studiju/mācību procesu citu docētāju prombūtnes laikā pēc Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja rīkojuma;

 • veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Valsts policijas koledžas un katedru personālu ar pētījumu rezultātiem;

 • saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem, veikt līdzīga satura amata kompetencei saistošus pienākumus;

 • savas kompetences ietvaros pildīt Iekšlietu ministra, Valsts policijas priekšnieka, Valsts policijas koledžas direktora un Valsts policijas koledžas direktora vietnieka (studiju un mācību jautājumos) rīkojumus un veikt citus uzdevumus saskaņā ar Valsts policijas koledžas vadības norādījumiem.

          

Docējamie kursi:

 • īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” studiju kursi: “Dienesta gaita un policijas darba organizācija”, “Policijas starptautiskā sadarbība”, “Policijas tiesības”, “Cilvēktiesības policijas darbā”;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām” modulis “Dienesta gaita un policijas darba organizācija”;

 • pieaugušo neformālās izglītības programmas: „Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā”, „Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā”, “Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā”, “Tiesību pārkāpumi pret Valsts policijas amatpersonām, rīcība un tiesiskie aizsardzības līdzekļi” un citi klātienē un arī e-mācību vidē “Moodle”.

           

Amatam nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:  

 • pretendentam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;
 • doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs (praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamam priekšmetam);

 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;

 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;

 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā;

 • nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas struktūrvienību kompetenci un kārtības policijas specifiku un veicamajiem uzdevumiem;

 • teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas;

 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet.


Piedāvājam:

 • zemākā mēnešalga EUR 1668,00, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.


Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2023.gada 22.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Policijas tiesību katedras lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67219643,  67146285.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.


Pretendentiem jāpiesakās līdz