Mēnešalga:
1224 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

DOCENTS 

(uz darba līguma pamata Tiesību zinātņu katedrā)Iestāde: Valsts policijas koledža

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku


Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

 • studiju kurss “Kriminālistikas tehnika”;
 • atsevišķas tēmas citos studiju kursos un mācību moduļos saistītas ar kriminālistikas tehniku, t.i., pēdu un objektu (lietisko pierādījumu) atrašanu, fiksēšanu un izņemšanu notikuma vietā;

 • pieaugušo neformālās izglītības programmas Valsts policijas amatpersonām  ekspertīžu noteikšanas jomā un pēdu, objektu (lietisko pierādījumu) atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā;

 • kvalifikācijas darbu vadīšana  un recenzēšana tēmās, kas saistītas ar pēdu un objektu (lietisko pierādījumu) atrašanu, fiksēšanu un izņemšanu un to izmantošanu pierādīšanā


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pasniedzamajā priekšmetā ir atbilstoša vismaz septiņu gadu praktiskā darba pieredze, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
 • darba pienākumu izpildei nepieciešamo profesionālo izglītības programmu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu apguve;

 • pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana;

 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu vai citas svešvalodas);

 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;

 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;

 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.


Amata pienākumos ietilpst:

 • nodrošināt un īstenot mācību un studiju procesu Koledžas īstenotajās formālās un neformālās izglītības programmās;
 • atbilstoši apstiprinātiem mācību un studiju grafikiem Koledžas īstenotajās formālās un neformālās izglītības programmās, apstiprinātai plānotajai pedagoga slodzei, nodrošināt profesionālu un augsti kvalificētu studiju nodarbību (teorētisko un praktisko) vadīšanu;

 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību moduļu aprakstus, pieaugušo neformālās un profesionālās pilnveides izglītības programmas;

 • izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;

 • veikt pētniecisko darbu;

 • iesaistīt studējošos pētnieciskā darbā;

 • pētīt un ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu atbilstošu izglītības programmas apguvi, to starp veicināt mākslīgā intelekta izmantošanu  studiju procesa nodrošināšanā;

 • iesaistīt studējošos pētniecības darbā, piedaloties dažādos pētniecības un zinātniskos pasākumus;

 • izmantot izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;

 • organizēt izglītojamo un studējošo patstāvīgo darbu un konsultēt, atbilstoši docējamo mācību priekšmetu un studiju kursu saturam;

 • sniegt atbalstu citiem Koledžas pedagogiem savas kompetences ietvaros;

 • katedras vadītāja uzdevumā nodrošināt mācību/studiju procesu Koledžas īstenotajās izglītības programmās citu pedagogu prombūtnes laikā;

 • savas kompetences ietvaros un atbilstoši īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” saturam izstrādāt, vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;

 • atbilstoši docējamam studiju kursam (mācību priekšmetam vai izglītības programmai) izstrādāt mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus, praktiskos uzdevumus, kārtējo pārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu saturu;

 • izvērtēt un analizēt studējošo, izglītojamo un klausītāju zināšanas un prasmes;

 • atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu (mācību moduļu) saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk – IPAS) un e-mācību vidē;

 • izstrādāt un aktualizēt prakses uzdevumus, atbilstoši studiju kursu un mācību priekšmetu saturam, nodrošināt prakses koordinēšanu, un piedalīties prakses materiālu izvērtēšanā;

 • pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties pieaugušo neformālās izglītības vai profesionālās pilnveides pasākumos, lietišķi pētnieciskos projektos par profesionālās nozares aktuāliem jautājumiem;

 • savas kompetences ietvaros pildīt Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus, uzdevumus, kā arī  Iekšlietu ministra rīkojumus, Valsts policijas priekšnieka pavēles, Koledžas direktora pavēles vai citus Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos uzdevumus.


Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 1224,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē kā arī koeficienta palielinājumu par moderno tehnoloģiju un inovatīvu mācību metožu pielietošanu);
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.


Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto docenta (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2023.gada 30.septembrim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Tiesību zinātņu katedras docenta amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146286,  67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

         

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas_datu_aizsardziba.Pretendentiem jāpiesakās līdz