Statuss:
Noslēdzies
ES karogs
attēls

LIETUVAS, LATVIJAS UN POLIJAS POLICIJAS DARBINIEKI PAAUGSTINA SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KOPĪGĀ PROJEKTĀ         

Iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un Šengenas zonā, ir ne tikai atklāja jaunas iespējas, bet arī radīja jaunus pienākumus jaunajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu sabiedrības drošību. Iekšējo robežu kontroles atcelšana ES ir palielinājusi policijas darba atbildību un slodzi. Policijas darbiniekiem, it īpaši tiem, kas strādā pierobežas teritorijā, ir ļoti svarīgas ne tikai valsts, bet arī ES un starptautisko un kaimiņos esošo dalībvalstu tiesību aktu zināšanas. Tikpat svarīga ir policijas kaimiņvalstu kopīgo darbību plānošana un īstenošana, un to policijas darbinieku praktiskās mācības. 

Novērtējot Latvijas, Lietuvas un Polijas policiju nepieciešamību un finansiālās iespējas šajā jomā, tika nolemts izmantot ES finanšu instrumentu – īpašo programmu „Cīņa ar noziedzību un tās prevencija”(ISEC) – un iesniegt projekta “Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte Lietuvā, Latvijā un Polijā” pieteikumu (Projekts), lai stiprinātu policijas darbinieku profesionālās kompetences, veicinātu sadarbību starp kaimiņvalstu policijas dienestiem, tādējādi nodrošinātu drošību un efektīvu cīņu pret noziedzību ne tikai nacionālā, bet reģionālā līmenī. Veiksmīgi izvēlētā projekta īstenošana sākās 2010.gada maijā ar kopīgo Projekta ilgumu – 3 gadi.   

Projekta īstenošanas laikā, ir paredzēts organizēt, saskaņā ar īpaši izstrādātu Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas mācību programmu, 42 mācības - kopīga patrulēšana (15 mācības), vajāšana (15 mācības), novērošana (3 mācības) un angļu valoda, kas vērsta uz starptautisko policijas sadarbību (9 mācības). Tāpat ir plānots atjaunināt Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas policijas pārrobežu sadarbības rokasgrāmatu, kas sākotnēji tika sagatavota Šengenas novērtēšanai trijās valstīs 2006.gadā. Šīs rokasgrāmatas ir paredzētas policijas darbiniekiem, kuri koordinē un īsteno kopīgas patrulēšanas un pārrobežu vajāšanas un pārrobežu novērošanu un ietver kontaktu, organizatorisko un juridisko informāciju šo funkciju vieglākai īstenošanai. 

Projekts sākās ar atklāšanas konferenci un pirmo projekta vadības grupas sanāksmi, kuras laikā Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta struktūru, aktivitātēm, īstenošanas mehānismu un uzdevumiem. Viena no pirmajām svarīgākajām darbībām tūlīt pēc projekta uzsākšanas, kas bija pamatā turpmākajām mācībām, bija 5 mācību programmu sagatavošana: 2 kopīgas patrulēšanas (Lietuva-Latvija, Lietuva - Polija), 2 vajāšanas (Lietuva-Latvija, Lietuva- Polija), 2 pārrobežu novērošanas (Latvija - Lietuva, Lietuva-Polija) un 1 angļu valodas mācības. Attiecīgi tika sagatavoti atbilstoši mācību materiāli atbilstoši katrai programmai. 

Projekta pirmajā gadā tika organizētas sešas darba sanāksmes, lai nodrošinātu pienācīgu mācību programmu sagatavošanu, mācību materiālu un izstrādāto pamatnostādņu aktualizāciju Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas pārrobežu policijas sadarbības rokasgrāmatai. 

Mācību organizēšana 

Līdz šim ir organizētas 24 Projekta mācības -10 kopīgo patrulēšanas (3 dienas), 7 vajāšanas (3 dienas), 1 pārrobežu novērošana (2 dienas), 6 angļu valodas mācības (5 dienas), kopā piedalījušies 359 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas. 

Galvenais kopīgās patrulēšanas, pārrobežu vajāšanas un novērošanas mācību mērķis ir veicināt 1990.gada 19. jūnija konvencijas praktisko ieviešanu, īstenojot 1985.gada 14.jūnija Šengenas Vienošanos. 

Katrās kopīgās patrulēšanas un pārrobežu vajāšanas mācībās piedalījās 8 Lietuvas un Latvijas vai Lietuvas un Polijas valsts policijas darbinieki, kas piedalās vai pārrauga pārrobežu vajāšanas darbības vai kuri īsteno vai organizē kopīgās patrulēšanas Lietuvas-Latvijas vai Lietuvas - Polijas pierobežas reģionos. Mācību laikā, ko vadīja pieredzējuši Lietuvas, Latvijas un Polijas eksperti, dalībniekiem bija jāanalizē starptautiskie likumdošanas akti par pārrobežu vajāšanu un kopīgu patrulēšanu, kā arī šo darbību tiesību aktu īpatnības Lietuvā, Latvijā un Polijā. Mācību laikā tika rīkotas pārrobežu vajāšanas un kopīgās patrulēšanas praktiskās simulācijas. 

Pārrobežu novērošanas mācības tika veidotas un organizētas Lietuvas, Latvijas un Polijas kriminālpolicijas darbiniekiem. Mācību laikā 15 policisti veica pārrobežu novērošanas praktiskās simulācijas saskaņā ar iepriekš izstrādāto scenāriju. Otrā mācību diena tika veltīta diskusijām par praktiskā scenārija īstenošanu. 

Katras angļu valodas mācības apmeklēja 4 Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas virsnieki, tādējādi dalībniekiem bija iespēja sazināties tikai angļu valodā. Galvenais specializētās angļu valodas mācību mērķis bija pilnveidot un attīstīt policijas darbinieku prasmes sazināties angļu valodā, izmantojot profesionālo leksiku starptautiskās policijas sadarbības jomā. Veicot intensīvu mācību darbu grupās un individuāli pasniedzēju vadībā, dalībnieki aktīvi izmantoja iegūto vārdu krājumu. Starp vairākām šo mācību priekšrocībām, dalībnieki norādīja aktīvā vārdu krājuma veidošanos, tikšanās un prezentācijas leksikas pilnveidošanu, komunikācijas prasmju attīstību u.c. prasmes.

 Katru mācību noslēgumā notika diskusija, kuras laikā tika konstatētas problēmas, analizēti draudi un notika labākās prakses apmaiņa. Pirmais projekta gads beidzās ar Projekta vadības grupas sanāksmi Szelment, Polijā. Vadības grupa analizēja informāciju par organizētajām mācībām, ko sniedza eksperti un pasniedzēji, apkopoja teorētiskās un praktiskās problēmas, un sagatavoja priekšlikumus kopīgās patrulēšanas, pārrobežu vajāšanas un novērošanas pilnveidošanai.

 

Secinājumi 

Kopīgo patrulēšanas mācību laikā tika konstatētas nepilnības valodas zināšanās un uzdevumu formalizācija jomā. 

Valodas zināšanu jomā, problēmas bija galvenokārt saistītas ar kopīgas valodas izvēli kopīgās patrulēšanas operācijās. Mācību laikā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā tika plaši izmantota krievu valoda un Lietuvas un Polijas pierobežas reģionā - poļu valoda. Tomēr, ņemot vērā ātro angļu valodas dispersiju un jaunās paaudzes prioritāti lietot angļu valodu ikdienā, nākotnē tika ierosināts pilnveidot angļu valodas zināšanas darbiniekiem, kas strādā pierobežas reģionos. 

Runājot par uzdevumu formalizēšanu, būtu nepieciešams izstrādāt bilingvālu kopīgās patrulēšanas uzdevumu veidlapu, lai uzlabotu šīs kopīgās darbības organizēšanu un nodrošinātu tās veiksmīgu izpildi.

Veicot pārrobežu vajāšanas mācības, tika konstatēti trūkumi, kas saistīti ar informācijas apmaiņu, tūlītēju reaģēšanu uz saņemto informāciju un tehnisko sakaru līdzekļu izmantošanu. Šīs mācības atklāja, ka policisti nav pietiekami ātri, sniedzot informāciju par vajājamo objektu, trūkst profesionālas pieredzes, lai nodrošinātu vienmērīgu informācijas apmaiņu. Tika konstatētas problēmas ar radio sakariem. Ir iesniegti ieteikumi Lietuvas-Polijas un Lietuvas-Latvijas policijas sadarbības rokasgrāmatas atjaunināšanai atbilstoši noteikumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu un savlaicīgu informācijas sniegšanu un pārraidi, kā arī ātrāku reakciju veicot vajāšanas operācijas. 

Pārrobežu novērošanas mācību laikā tika novērtēta informācijas apmaiņas loma un darbību ātrums novērošanas laikā. Tika ierosināts precīzi noteikt darbinieku skaitu, kas piedalās organizētajās operācijās un  attiecīgajās mācībās piedalīties amatpersonām no valstu SIRENE nodaļām. 

Kopumā ir skaidrs, ka projekts kalpo kā stabils pamats policijas darbinieku profesionālo kompetenču attīstībai, sniedz labākas iespējas analizēt un uzlabot kopīgo aktivitāšu tiesisko un organizatorisko koordināciju. Projekta aktivitātes arī sekmēs labāku sagatavošanos Šengenas novērtēšanai partnervalstīs. 

     

Šis Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli un Komisija nav atbildīga par šeit sniegto informāciju.